سمینار کارشناسی ارشد خانم روناک محمدی با عنوان "مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا"

سمینار کارشناسی ارشد خانم روناک محمدی با عنوان "مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه قه نگارش: روناک محمدی زمان: 3 اسفند ساعت: 12-9

عنوان: مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا
استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه قه
نگارش: روناک محمدی
زمان: 3 اسفند ساعت: 12-9