سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا قره باغی با عنوان «مدلسازی و حل مربوط به زمانبندی پذیرش بیماران سرپایی در مراکز بهداشتی و درمانی با درنظر گرفتن محدودیت منابع ومحدودیت عدم دسترسی سریع و همیشگی به نیروهای انسانی خدمت دهنده»

سمینار کارشناسی ارشد خانم زهرا قره باغی با عنوان «مدلسازی و حل مربوط به زمانبندی پذیرش بیماران سرپایی در مراکز بهداشتی و درمانی با درنظر گرفتن محدودیت منابع ومحدودیت عدم دسترسی سریع و همیشگی به نیروهای انسانی خدمت دهنده»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان:مدلسازی و حل مربوط به زمانبندی پذیرش بیماران سرپایی در مراکز بهداشتی و درمانی با درنظر گرفتن محدودیت منابع ومحدودیت عدم دسترسی سریع و همیشگی به نیروهای انسانی خدمت دهنده استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان ارائه دهنده: زهرا قره باغلی تاریخ دفاع: دوشنبه 17/10/97 ساعت 11 مکان: سمینار دپارتمان صنایع

عنوان:مدلسازی و حل مربوط به زمانبندی پذیرش بیماران سرپایی در مراکز بهداشتی و درمانی با درنظر گرفتن محدودیت منابع ومحدودیت عدم دسترسی سریع و همیشگی به نیروهای انسانی خدمت دهنده

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه دهنده: زهرا قره باغلی

تاریخ دفاع: دوشنبه 17/10/97 ساعت 11

مکان: سمینار دپارتمان صنایع