سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه بختیار گنبدی با عنوان «ساخت لایه نازک ZnO از نوع n و p به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی آن‌ها»

سمینار کارشناسی ارشد خانم فاطمه بختیار گنبدی با عنوان «ساخت لایه نازک ZnO از نوع n و p به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی آن‌ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ساخت لایه نازک ZnO از نوع n و p به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی آن‌ها استاد راهنما: دکتر حمید اصفهانی استاد مشاور: دکتر فاطمه دبیر ارائه دهنده‌: فاطمه بختیارگنبدی تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 14 مکان: سمینار مواد

عنوان: ساخت لایه نازک ZnO از نوع n و p به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی آن‌ها

استاد راهنما: دکتر حمید اصفهانی

استاد مشاور: دکتر فاطمه دبیر

ارائه دهنده‌: فاطمه بختیارگنبدی

تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 14

مکان: سمینار مواد