سمینار کارشناسی ارشد خانم فروغ حسینی با عنوان "استفاده از داده‌کاوی و شبکه‌های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان"

سمینار کارشناسی ارشد خانم فروغ حسینی با عنوان "استفاده از داده‌کاوی و شبکه‌های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: استفاده از داده‌کاوی و شبکه‌های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی نگارش: فروغ حسینی زمان: شنبه دوم اسفند ماه 1393 ساعت: 16:00

عنوان: استفاده از داده‌کاوی و شبکه‌های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی
نگارش: فروغ حسینی
زمان: شنبه دوم اسفند ماه 1393 ساعت: 16:00