سمینار کارشناسی ارشد خانم وحیده مظاهری با عنوان«ارزیابی تاثیر تکنیکهای "گروه بندی وفقی" و "زیر مجموعه قوانین مستقل" بر کارایی الگوریتم های درختی دسته بندی بسته های اینترنتی»

سمینار کارشناسی ارشد خانم وحیده مظاهری با عنوان«ارزیابی تاثیر تکنیکهای "گروه بندی وفقی" و "زیر مجموعه قوانین مستقل" بر کارایی الگوریتم های درختی دسته بندی بسته های اینترنتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارزیابی تاثیر تکنیکهای "گروه بندی وفقی" و "زیر مجموعه قوانین مستقل" بر کارایی الگوریتم های درختی دسته بندی بسته های اینترنتی استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی استاد مشاور: دکتر مهدی عباسی نگارش: وحیده مظاهری زمان: سه شنبه 17/11/1396 مکان: کارگاه شبکه ساعت: 14:00

عنوان: ارزیابی تاثیر تکنیکهای "گروه بندی وفقی" و "زیر مجموعه قوانین مستقل" بر کارایی الگوریتم های درختی دسته بندی بسته های اینترنتی

استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی

استاد مشاور: دکتر مهدی عباسی

نگارش: وحیده مظاهری

زمان: سه شنبه 17/11/1396

مکان: کارگاه شبکه

ساعت: 14:00