سمینار کارشنسی ارشد خانم ساحل سلیمانی فرد با عنوان «ارائه الگویی برای تشخیص مصرف نامتعارف مشترکین برق»

سمینار کارشنسی ارشد خانم ساحل سلیمانی فرد با عنوان «ارائه الگویی برای تشخیص مصرف نامتعارف مشترکین برق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه الگویی برای تشخیص مصرف نامتعارف مشترکین برق استاد: دکتر علیرضا حاتمی دانشجو: ساحل سلیمانی فرد تاریخ: 08/11/1396 مکان: سالن مرحوم خانمحمدی

عنوان: ارائه الگویی برای تشخیص مصرف نامتعارف مشترکین برق

استاد: دکتر علیرضا حاتمی

دانشجو: ساحل سلیمانی فرد

تاریخ: 08/11/1396

مکان: سالن مرحوم خانمحمدی