سهراب سعیدی راد

سهراب سعیدی راد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشكدة مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

  

عنوان:

 

بررسی آزمایشگاهی تاثیر آلودگی مواد نفتی بر نفوذپذیری خاک ماسهای به‌وسیله دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته

 

استاد راهنما:

دکتر مسعود مکارچیان

 

داوران:

دکتر محمد ملکی

دکتر عباس قدیمی

 

نگارش:

سهراب سعیدی‌راد


24 بهمن 1396  ساعت 16

سالن آمفی تئاتر

 

 

BU-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Civil Engineering

 

Thesis submitted for Master of Science in Civil Engineering in Geotechnical


Title

 

Experimental Investigation of the Impact of Oil Contamination on Sandy Soil Permeability by Means of Advanced Hydraulic Consolidation Apparatus

 

Supervisor:

Masoud Makarchian (Ph. D)

 

By:

Sohrab Saeidi Rad

  

February, 13, 2018

 

 

چکیده:

آلودگی نفتی یکی از شایع‌ترین نوع آلودگی در دریا و خشکی است که به دلایل مختلفی مانند نشت هنگام استخراج، تصفیه، تصادف تانکرها، نشت از لوله‌های انتقال، برخورد و حوادث دریایی کشتی‌ها و حملات دشمن به تاسیسات نفتی  رخ می‌دهد. این آلودگی علاوه بر تاثیر منفی بر محیط زیست و زندگی جانداران، باعث تغییر مشخصات ژئوتکنیکی خاک می‌شود. تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر آلودگی نفتی بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک صورت گرفته است، که اکثر آن‌ها تاثیر آلودگی بر مقاومت و تراکم خاک‌ها را شامل می‌شود. اما به نفوذپذیری خاک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل موثر در انتشار و انتقال آلودگی توجه کمتری شده است. با توجه به گستردگی حجم خاک‌های آلوده، حذف آلودگی از خاک زمان‌بر، غیر اقتصادی و در مواردی که خاک زیر سازه‌ها آلوده می‌شود، تقریباً غیر ممکن است؛ بنابراین جلوگیری از انتقال بیشتر آلودگی، کاهش تأثیر منفی خاک آلوده در زیر سازه‌ها و در موارد ممکن، انتقال خاک آلوده به‌عنوان مصالح قابل استفاده در پروژه‌های عمرانی امری ضروری است.

در این پژوهش به‌منظور درک رفتار و توانایی پیش‌بینی انتشار این آلاینده‌ها در خاک، نفوذپذیری خاک‌های آلوده به مواد نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این آزمایش‌ها از دو نوع خاک ماسه‌ای با دانه‌بندی متفاوت، در سه دانسیته نسبی 40، 60 و 75 درصد استفاده شده است. مواد آلاینده در این آزمایش‌ها شامل نفت خام و دو نوع روغن موتور 10 و  40SAE  است. نمونه‌های آزمایش با مخلوط کردن خاک با 2، 4 و 6 درصد وزنی مواد آلوده کننده نسبت به وزن خشک خاک، آماده شدند و تاثیر آن‌ها بر نفوذپذیری افقی و قائم خاک، به‌وسیله دستگاه تحکیم هیدرولیکی بررسی شد. همچنین تاثیر افزودن سیمان و رس در کاهش نفوذپذیری خاک آلوده مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که برای تمامی نمونه‌ها، با آلوده شدن خاک، نفوذپذیری در هر دو جهت افقی و قائم کاهش می‌یابد. با افزایش میزان آلودگی و افزایش گرانروی ماده آلوده کننده، تاثیر آلودگی بر نفوذپذیری افزایش یافته و کاهش در نفوذپذیری بیشتر مشهود است. با افزایش دانسیته نسبی نفوذپذیری کاهش می‌یابد اما اغلب در نمونه‌های با دانسیته نسبی 75%، نسبت به دانسیته نسبی 60 و 40، آلودگی اثر بیشتری داشته است و کاهش نفوذپذیری با افزایش آلودگی، با سرعت بیشتری صورت گرفته است. برای خاک ماسه‌ای با دانه‌بندی درشت‌تر، نسبت به خاک ماسه‌ای با دانه‌بندی ریزتر، نفوذپذیری مقدار بیشتری داشته و تاثیر آلودگی در کاهش نفوذپذیری نیز بیشتر است. نتایج آزمایش‌های با سیمان نشان می‌دهد که با افزودن دوغاب سیمان به نمونه‌ها و افزایش مقدار سیمان، نفوذپذیری خاک به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. همچنین افزودن رس به نمونه‌ها و افزایش مقدار رس، باعث کاهش نفوذپذیری می‌شود، اما تاثیر آن کمتر از سیمان است.

واژه‌های کلیدی: آلودگی خاک‌ها، انتقال آلودگی، نفوذپذیری قائم و افقی، دستگاه تحکیم هیدرولیکی، نفت خام، روغن موتور.

 

Abstract:

Oil contamination is one of the most common types of contamination both in sea and land, due to various reasons such as leakage during the oil drilling, tanker accidents, leakage from transmission pipes, oil tanker coalitions or accidents, and enemy attacks to oil infrastructures. In addition to the negative effect on the environment and ecological life, this contamination causes changes in the geotechnical properties of soils. Many researches have been carried out on the effect of oil contamination on the geotechnical properties of different soils, most of them include the effect of contamination on the soil strength and compaction. But the permeability of soils as the most important factor in the diffusion and transmission of contamination has attracted less attentions. Due to the large amount of contaminated soils, the removal of contamination from the soil is time-consuming, non-economic, and in cases where the soil is contaminated under the structures, it is almost impossible. Therefore, preventing further contamination diffusion, reducing the negative effects of contaminated soil under the structures, and where possible, transferring contaminated soil as a material suitable for construction projects is necessary.

In this study, the permeability of soils contaminated with oil has been investigated to understand the behavior and ability to predict the pollution diffusion into soil. Two different types of sandy soils were used in three relative densities of 40, 60 and 75 percent. The pollutants in these tests include crude oil and two types of engine oils of 10 and 40 SAE. The test specimens were prepared by mixing the soil with 2, 4, and 6% the contaminating materials in relation to dry weight of the soil, and their effect on the horizontal and vertical permeability of the soil was investigated by a hydraulic consolidation apparatus. Also, the effect of adding cement and clay to reduce the permeability of contaminated soil has been investigated.

The results of experiments show that for all specimens, soil contamination decreases permeability in both horizontal and vertical directions. By increasing the amount of contamination and increasing the viscosity of the pollutant, the effect of pollution on the permeability is increased and the decrease in permeability is more evident. By increasing the soil relative density, permeability decreases, but in specimens with 75% relative density, has more effect than relative density of 60 and 40 percent, and reducing the permeability with increasing pollution, has been made more quickly. For sand with larger grain size, the permeability is greater than of sand with finer grain size, and the effect of contamination is greater in reducing its permeability. The results of experiments with cement stabilization showed that by adding cement slurry to specimens and increasing the amount of cement soil permeability is greatly reduced. Also, adding clay to specimens and increasing the amount of clay can reduce soil permeability, but less than the cement effect.

 

Key Words: Soil contamination, pollution transmission, Vertical and horizontal permeability, Hydraulic consolidation Apparatus, Crude oil, Motor oil.

 

 

 

رزومه:

کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه آیت‌الله بروجردی

مسلط به نرم افزارهای ETABS، SAFE، AutoCad، GeoStudio

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه بوعلی‌سینا

Sohrab7saeidi@gmail.com

مقالات:

سعیدی راد, سهراب و مسعود مکارچیان، ۱۳۹۶، بررسی انتشار آلودگی مواد روغنی در خاک ماسه ای، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یزد، دانشگاه یزد

 

مکارچیان, مسعود و سهراب سعیدی راد، ۱۳۹۶، بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر نفوذپذیری خاک ماسه ای با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی پیشرفته، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یزد، دانشگاه یزد

 

کهریزی, عماد؛ مجید فضلی؛ سهراب سعیدی راد و یوسف رضایی، ۱۳۹۵، پهنه بندی سیلاب رودخانه آبسرده شهرستان بروجرد با استفاده از مدل HEC-RAS با کمک نرم افزارGIS، پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، قزوین، انجمن هیدرولیک ایران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)