سیامک توسلی

سیامک توسلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام نويسنده: سیامک توسلی

نام استاد/اساتید راهنما: دکتر محمود نیلی

نام استاد/اساتید مشاور:

دانشكده : مهندسی

گروه آموزشی: عمران

رشته تحصيلي:عمران

گرایش تحصیلی: سازه

مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد

تاريخ تصويب پروپوزال: 23/10/92

تاريخ دفاع:29/6/94

تعداد صفحات:90

 

چكيده: بتن خودتراکم به عنوان یک بتن با کارایی بالا روز به روز کاربرد بیشتری در مهندسی عمران پیدا کرده است.اثر افزودنی‌های سیمانی در بتن‌های خودتراکم امری بسیار حائز اهمیت از نظر مقاومتی و هم از نظر زیست محیطی می‌باشد سرباره کوره بلند آهن‌گدازی به عنوان یک ماده شبه پوزولانی اثر نه چندان مطلوبی روی مقاومت فشاری آزمونه مکعبی بتن می‌گذارد. این در حالی است که این ماده افزودنی سیمانی اثر مطلوبی روی روانی و کارایی بتن می‌گذارد. دوام این نوع بتن حاوی درصد‌های متفاومت جایگزینی سرباره با سیمان در برابر سیکل‌های ذوب و یخبندان در این پزوهش مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به این منظور روند انجام آزمایش‌ها براساس استانداردASTM C666-A  انجام گرفته و پس از طی هر 30 سیکل آزمایش تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی، تغییر طول و وزن بتن انجام گرفته است. همچنین آزمایش مقاومت فشاری نیز روی نمونه‌های بتن حاوی سرباره به منظور بررسی اثر این افزودنی سیمانی روی خواص مکانیکی بتن انجام گرفته است. افزایش درصد جایگزینی سرباره در بتن خودتراکم موجب افزایش روانی و کارایی بتن و همچنین کاهش مقاومت فشاری آن می‌گردد. همچنین با افزایش درصد جایگزینی سرباره با سیمان مقاومت فشاری سنین اولیه کاهش یافته و مقاومت در سنین بالا افزایش شایانی می‌یابد. اثر سیکل‌های ذوب و انجماد نیز گویای کاهش دوام در برابر یخبندان در بتن‌های حاوی سرباره می‌باشد. بطوری‌که جایگزینی بیش از 50 درصد سیمان با سرباره به شدت دوام در برابر سیکل‌های ذوب و انجماد را کاهش می‌دهد.

کلمات کلیدی: سرباره کوره بلند آهنگدازی، ذوب و انجماد، بتن خودتراکم، مقاومت فشاری

 

Title:

ٍExperimental study on the effect of GGBS on the freezing and thawing of self-compacting concrete

 

 

Author: Syamak Tavasoli

Supervisor(s): Mahmoud Nili

Advisor(s):

Faculty: Engineering Faculty

Department: Civil Engineering Department

Degree: Master of Science

Field: Structure

Subject: Civil Engineering

Number of Pages: 90

Defence Date: 28/6/94

Approval Date: 23/10/92

 

Abstract: Self-compacting Concrete as a Concrete with high Workability is becoming more practical in Civil Engineering now a days. Effect of cementitus additives on Self-compacting Concrete is so important on the aspect of Environment and Compressive strength. Ground granulated blast furnace slag(GGBS) as a Semi-Pozzolanic doesn’t have good effect on the Compressive strength of Cubic concrete samples. How ever, this type of cementitus additives has increased workability and flowability of concrete. Durability of this kind of Concrete replaced with different GGBS percentage against Freezing-Thawing cycles was studied in these experiments. For this purpose ASTM C-666 was used to do experiments and after every 30 cycle, Longtitudal elasticity Modulos, Weight change and Length change was determined. Compressive strength test was also performed for the concrete samples incorporated with GGBS to study mechanical properties of concrete. GGBS replacement not only enhances Self-compacting Concrete workability and flowability and but also decreases Compressive strength of samples. GGBS replacement decreases the early age compressive strength but in later ages shows considerable growth of compressive strength. Effect of freezing- thawing cycles on concrete replaced with GGBS shows reduction in durability of these types of concrete. Obviously over 50% replacement of GGBS shows sever reduction in concrete durability against freezing-thawing.

Key words: GGBS, Freezing and thawing, Self-compacting concrete, Compressive strength

 

  

 

 

 

رزومه شغلی

نام و نام خانوادگی: سيامک نوسلی

سال تولد:1366

تحصيلات:

کارشناس عمران- عمران دانشگاه بوعلی سينا

کارشناس ارشد عمران – سازه دانشگاه بوعلی سينا

سوابق آموزشی:

دوره تحلیل و طراحی سازه با استفاده از نرم افزار Etabs

دوره تحلیل و طراحی سازه با استفاده از نرم افزار SAP

دوره تحلیل و طراحی سازه با استفاده از نرم افزار Safe

طراحی راه با استفاده از نرم افزار Land development

بازرسی جوش VT

سوابق تدريس :

دوره متره و برآورد پروژه

دوره مديريت و کنترل پروژه

دوره طراحی راه با استفاده از نرم افزار Land development

سوابق کاری :

نظارت کتار گذر شرقی همدان

برنامه ریزی و کنترل پروژه،پروژه ارم-مهستان

مديریت پروژه دبیرستان خانباغی

مجری سازه های بتن آرمه و پس کشیده

مدیر عامل شرکت حسام سازه ماد

مدیر گروه ASP