شماره های ارتباطی با دانشکده

شماره های ارتباطی با دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به بروز ایراد فنی در تلفنخانه دانشکده مهندسی و به منظور ارتباط با واحد های اداره آموزش دانشکده خطوط مستقیم زیر در دسترس هستند.

 

1- رئیس اداره آموزش                    38292634

 

2- کارشناس مسئول اداره آموزش      38291152

 

3- دفترگروه برق                            38292505

4- دفترگروه عمران                         38292506

5- دفترگروه مکانیک                      38292507

6- دفترگروه مواد                           38292508

7- دفترگروه صنایع                        38292635

8- دفترگروه کامپیوتر                     38292638