شیدا معمار دزفولی

شیدا معمار دزفولی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع برای پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی -اجتماعی

 

عنوان:

 

حل مساله زمانبندی کارگاه‌های عمومی منعطف چند هدفه

 

استاد راهنما:

دکتر جواد بهنامیان

 

 

نگارش:

شیدا معمار دزفولی

 

تاریخ دفاع

یکشنبه 1 مهر ساعت 14

 

 

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

A notification forThesis for Master of Sience of Industrial Engineering

 

Title

 

Solving a multi-objective felexible open shop scheduling problem

 

 

Supervisor:

Dr. Javad Behnamian

 

 

By:

Sheyda memar dezfouli

 

 

Time:23 September  at 14 Pm

 

 

 

 

Location: amphithetear in Engineering Faculty

 

 

 

 

چکیده

محیط کارگاه عمومی منعطف، محیطی است که دارای n کار برای پردازش برروی m ماشین است. در این محیط فعالیت‌های لازم برای پردازش کارها مشخص است ولی مسیر پردازش هر کار دلخواه بوده و بر اساس نظر مسئول کارگاه خواهد بود. این کارگاه شامل مجموعه‌ای از مراحل است که در هر یک از این مراحل تعدادی ماشین به صورت موازی قرار دارد. هرکار در هر مرحله تنها با استفاده از یک ماشین پردازش می‌شود. در این پژوهش، مساله زمانبندی کارگاه عمومی منعطف تحت محدودیت‌های زمان آماده سازی مستقل و زمان خروج وابسته به توالی با هدف‌های حداقل کردن حداکثر زمان تکمیل و حداقل کردن دیرکرد کل مطرح شده و برای مدلسازی آن یک مدل برنامه‌ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط استفاده شده است.

از آنجاییکه این مساله در دسته مسائل NP-Hard قرار دارد، در این تحقیق از الگوریتم‌های فراابتکاری شامل الگوریتم‌های جستجوی پراکنده و ژنتیک به منظور به دست آوردن جواب نزدیک به بهینه استفاده شده است. در انتها 25 مساله نمونه در ابعاد مختلف برای بررسی عملکرد این الگوریتم‌ها ارائه شده است که برای اطمینان از درستی نتایج، هر مساله 10 بار تکرار شده است. برای تحلیل نتایج از شاخص‌های ارزیابی و آنالیز واریانس استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده از شاخص‌های ارزیابی، مشاهده می‌شود که الگوریتم جستجوی پراکنده عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد. همچنین تحلیل نتایج توسط آنالیز واریانس نیز بر معنادار بودن این اختلاف تاکید دارد.

 

زمانبندی کارگاه عمومی منعطف، الگوریتم جستجوی پراکنده، الگوریتم ژنتیک، حداکثر زمان تکمیل، دیرکردکل

 

 

Abstract:

 flexible open shop environment consists of n job to process on m machines. In this environment, the activities required to process the job are defined, but the processing path of any job is arbitrary and according to the workshop office. The workshop includes a set of stages in which a number of machines are located in parallel in each of these stages. Each job is processed only by one machine at any stage. In this research, the flexible open shop scheduling problem under the restrictions of the independent set-up time and sequence dependent removal time is proposed to minimizing the makespan and minimizing the total tardiness, and for its modeling, a mixed integer nonlinear programming model has been used. Since this problem is in a NP-Hard problem, in this study, meta-heuristic algorithms including scatter search and genetic algorithms have been used to obtain a near optimal solution. At the end, 25 sample problems are presented in different dimensions to evaluate the performance of these algorithms. Each problem has been repeated 10 times to ensure the accuracy of the results. For analyzing the results, evaluation indices and variance analysis have been used. According to the evaluation indicators results, the scattered search algorithm has a better performance than the genetic algorithm. Analysis of the results by analysis of variance also emphasizes the significance of this difference.

 

Keywords: Flexible open shop Schedule, scatter search Algorithm, Genetic Algorithm, Makespan, total tardiness

 

 

 

رزومه

 

شیدا معمار دزفولی

تلفن تماس: 09011790032

ایمیل : sheydamemar@gmail.com

متولد : 1371

 

سوابق تحصیلی

1-

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

مدت زمان تحصیل: 1/7/90 الی 20/4/94

2-

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا با معدل 24/16

           

مدت زمان تحصیل: 1/7/95 الی 1/7/97

 

عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد:

حل مساله زمانبندی کارگاه‌های عمومی منعطف چند هدفه

 

اشنا با نرم افزار، Gams, Eviews