عارفه پناهی

عارفه پناهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اطلاعیه دفاع برای پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی -اجتماعی

 

عنوان:

 

مساله زمان بندی چندهدفه ی اتاق عمل تحت شرایط عدم قطعیت

 

استاد راهنما:

دکتر جواد بهنامیان

 

 

نگارش:

عارفه پناهی

 

تاریخ دفاع

یکشنبه 1 مهر ساعت 15

 

 

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

 

A notification  for Thesis for Master of Sience of Industrial Engineering

 

Title

 

Multi Objective Scheduling of  Operation Room in Stochastic Conditions

 

Supervisor:

   Dr. Javad Behnamian

 

 

By:

Arefeh Panahi

 

 

Time:23 September  at 15 Pm

 

 

 

 

Location: amphithetear in Engineering Faculty

 

 

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون نیاز به خدمات درمانی و همچنین بالا بودن گردش مالی حوزهی سلامت، بحث بهینهسازی سیستمهای سلامت در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. از زیرمجموعه‌های حوزه سلامت، میتوان به مسئله زمان‌بندی اتاق عمل اشاره کرد. برای افزایش بهره‌وری اتاقهای عمل میبایست توجه  ویژهای به زمان‌بندی آن‌ها داشت، چراکه این موضوع در سلامت بیماران مؤثر است و از طرفی نقش بسزایی در اقتصاد بیمارستانها دارد. اتاقهای عمل بخش عظیمی از هزینه-های یک بیمارستان و همچنین بخش بزرگی از درآمد آن را تشکیل میدهند و درنتیجه برنامهریزی و زمان‌بندی آنها نقش مهم و بسزایی در افزایش کارایی اتاقهای عمل در بیمارستانها و درنتیجه افزایش نرخ خدمت‌رسانی به بیماران را خواهد داشت. در اینجا به علت وجود عدم قطعیتهای مختلف در فعالیتهای این بخش، این مسئله میتواند بسیار چالش‌برانگیزتر باشد. وجود محدودیت‌های بسیار زیاد و زمان مناسب برای حل اینگونه مسائل باعث شده است توجه زیادی از محققین را به خود جلب کند. در این پژوهش مسئله زمان‌بندی روزانه عملهای جراحی با در نظر گرفتن احتمالی بودن مدتزمان جراحی مورد بررسی قرارگرفته است. مدل ریاضی ارائه ‌شده دارای دو هدف کمینه کردن هزینههای سربار و بیشینه کردن تعداد جراحی‌ها به‌ منظور کاهش مدت‌زمان انتظار بیماران در نظر گرفته شده است. بعد از ارائه مدل ریاضی، جهت بررسی عملکرد مدل چندین مسئله در ابعاد مختلف با نرم افزارگمز با روش ال پی متریک وزنی حل شده است. با توجه به NP-Hard بودن مدل، برای حل مسئلهها در ابعاد بزرگ از الگوریتمهای فرا ابتکاری ژنتیک و هارمونی سرچ استفاده شد. در نهایت نیز مقایسات انجام ‌شده نشان میدهد که الگوریتم هارمونی سرچ جوابهای نزدیک به جواب دقیق ارائه میدهد و قادر است جوابهای پارتو مناسب در ابعاد متوسط و بزرگ با توجه به تمام اهداف تصمیم‌گیرندگان ارائه دهد.

 

 

 

کلمات کلیدی: زمان‌بندی اتاق عمل، سلامت، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم هارمونی سرچ، ال پی متریک

 

 

Abstract:

Considering the increasing need for health care and the high turnover of the health sector, optimizing health systems has attracted attentions from many of researchers in recent years. Of the subsets of the health area, one can mention operating room scheduling. In order to increase the efficiency of the operating rooms, special attention should be paid to their schedule, since this affects the health of patients and, on the other hand, has a significant role in the economy of hospitals. Operating rooms, make up a large part of the cost of a hospital as well as a large part of its income, and as a result, their planning and scheduling play an important role to increase the efficiency of the operating rooms in hospitals and thus increase the rate of service to patients. Here, due to the uncertainties in the activities of this sector, this can be much more challenging. Existence of many constraints and required time to solve such problems has attracted a lot of attention from the researchers. In this research, the issue of daily scheduling of surgical operations considering the probable duration of surgery has been investigated. The proposed mathematical model has two goals of minimizing overhead costs and maximizing the number of surgeries to reduce the waiting time of patients. After presenting the mathematical model, several problems with different dimensions have been solved with the Grams software by weighted LP-Metric method to evaluate the performance of the model. Considering the NP-hardness of the model, genetic and harmonic search metaheuristic algorithms were used to solve large-scale problems. Finally, comparisons are also made which shows that the Harmonic algorithm offers close answers to the exact answer and it is able to provide suitable Pareto solutions in a medium and large dimension in accordance with all decision makers' goals.

 

Keywords: Operation room scheduling, Healthcare, Genetic Algorithm, Harmonic Search Algorithm, LP-Metri

 

 

 

 

 

 

رزومه

عارفه پناهی

ایمیل : arefehpanahi@yahoo.com

متولد : 1370

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: ریاضی محض

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه بوعلی سینا

           

 

1/7/88 الی 20/4/92

           مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا

1/7/95 الی 1/7/97

 

تواناییهای مرتبط با کار با نرمافزارهای مهندسی: تسلط لازم برای انجام امور متناسب با رشته تحصیلی بر نرم افزارهای متلب (Matlab)، گمز (GAMS)، مینیتب (Minitab)، آفیس (Office)، ورد (Word)، اکسل (Exel)، پاورپوینت (Power point)، و ایویوز .

 

سابقه ی کار : پشتیبان تحصیلی به مدت 3 سال و مدیر موسسه آموزشی به مدت 3 سال

دوره های آموزشی گذرانده شده : تافل (Tofel ) و ICDL