علیرضا مبارکی

علیرضا مبارکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده فني مهندسي

گروه مهندسي عمران

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق

گرايش قدرت

 

عنوان:

بهبود کیفیت توان به کمک UPQC در ریز شبکه­ها با تغذیه فتوولتائیک

 

 

استاد راهنما:

دكتر سید محمد رضا طوسی

استاد مشاور:

دكتر محمد حسن مرادی

داوران:

دكتر عباس رمضانی

دكتر حمید رضا کرمی

 

 

نگارش:

علیرضا مبارکی

 


زمان: دوشنبه 13 مهر ماه 94 ، ساعت 15/17 تا 15/19

مکان: سمینارر 2 دپارتمان برقچكيده:

كنترل­UPQCبه عنوان يك­­روش نامحدود براي بهبود كيفيت توان به طور­گسترده توسط محققين مختلف مطالعه شده است. وظيفه­UPQC كاهش دادن اغتشاشاتي است كه در عملكرد بارهاي حساس تأثيرگذار هستند.­­UPQC­از طريق مبدل­هاي سري و موازي توانايي جبران­سازي كمبود و بيشبود ولتاژ، هارمونيك ولتاژ و جريان و پايداري ولتاژ را دارد. با اين وجود­UPQC­توانايي جبران قطعي ولتاژ و تزريق توان اكتيو به شبكه را دارا نيست. چون در لينك­DC­آن، هيچ منبع انرژي وجود ندارد­.­به دليل افزايش مشكلات زيست محيطي ونياز روزافزون به انرژي الكتريكي، روز به روز استفاده از انرژي تجديدپذير جهت توليد انرژي الكتريكي افزايش مييابد. مهار انرژي خورشيدي به عنوان يكي از منابع انرژي تجديدپذير جهت توليد انرژي الكتريكي به سرعت در حال افزايش بوده و واحدهاي توليد انرژي از فتوولتائيك كه روز به روز بر توجيه اقتصادي آن افزوده مي­شود، احداث شده­اند. هزينه توليد انرژي الكتريكي از خورشيد(فتوولتائيك) از دهه 1980 تا به حال به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است­.­در اين پايان­نامه ساختاري جديد براي­UPQC­پيشنهاد شده است كه در آن انرژي توليدي توسط سيستم فتوولتائيك به عنوان منبع تغذيه به لينك­DC­واقع در­UPQC­متصل مي­شود.طرح پيشنهادي توانايي جبران افت ولتاژ، افزايش ولتاژ، هارمونيك ولتاژ و جريان و نيز قطعي ولتاژ را در هر دو حالت عملكرد متصل به شبكه و حالت جزيره­اي دارمي­باشد. سيستم پيشنهادي توانايي بهبود كيفت توان در نقطه اتصال به شبكه و نيز تزريق توان اكتيو به شبكه را دارا ميباشد. درستي عملكرد طرح پيشنهادي توسط نرمافزار MATLAB/SIMULINK نشان داده شده است .

واژه­‌های کلیدی:­­بهساز­يكپارچه كيفيت توان­(UPQC)، قطعي ولتاژ، بيشبود ولتاژ، كمبود ولتاژ، سيستم فتوولتائيك

 

Abstract:

UPQC control has been studied by researchers as an unlimited method to improve the quality of power. The duty of   UPQC is reduce disturbances that affect the operation of sensitive loads. UPQC has ability to compensate of voltage sag and swell, harmonics current and voltage and voltage stability, by the series and parallelinverter. However UPQC has not ability to inject active power and compensate for voltage interruption to the grid. Because­thereis no energy source in DC-link. Because of increasing environmental problems and the need for electrical energy, using renewable energy for electric power generation increases. Harness solar energy as a source of renewable energy for electric power generation is rapidly increasing, and photovoltaic energy production units that is more economical, were built. The cost of producing electricity energy from solar (photovoltaic) from 1980 had to be significantly reduced. In this thesis, a new structure is proposed for UPQC in which the energy produced by photovoltaic systems as the power supply is connected to the DC link located in UPQC. The proposed scheme has capability to compensate of voltage sag, increase voltage, voltage interruption, and current and voltage harmonic in both grid-connected and separate mode operation. The proposed system can improve power quality at the point of connection to the grid and is also able to inject the active power to the grid.The performanceof theproposed approachwas confirmed by the software MATLAB/SIMULINK.

Key Words:Unified Power Quality Conditioner(UPQC) , Voltage Interruption , Voltage Swell , Voltage sag , Photovoltaic System .