علی هاشمی

علی هاشمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشكده مهندسي

گروه مهندسی مکانیک

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

تحلیل و بهینه سازی چرخه رانکین ارگانیک دارای گرمکن آب تغذیه و سیکل نیروگاه حرارتی از منظر انرژی،اگزرژی و ترمواکونومیک

 

استاد راهنما:

دکتر محمد مهدی رشیدی

 

اساتید ممتحن :

 دکتر گودرزی       دکتر عقیقی

 

پژوهشگر:

علی هاشمی

 

چكيده پايان نامه:

در مجموعه ی پیش رو، پس از بیان اصول علم ترمودینامیک و معرفی ابزار علمی لازم در تحلیل مورد نظر، سیکل رانکین همراه با دو گرم کن آب تغذیه ی باز را از منظر ترمودینامیک و اصل اگزرژی مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده است. تأثیر عوامل مختلف مانند برخی پارامترهای سیکل در عملکرد آن نیز مورد بررسی قرار گرفت و همچنین چرخه از منظر ترمودینامیکی بر اساس پارامترهای مذکور بهینه سازی شد.

معرفی سیال آلی و مزیت های به کارگیری آن در صنعت، و بررسی سیکل رانکین آلی و مقایسه با سیکل بخار، قسمت بعدی کار را تشکیل می دهد. مفهوم ترمواکونومیک، اصول و قواعد مطرح شده در این شاخه از علم ترمودینامیک و اعمال آن برر سیکل رانکین و تحلیل عملکرد اقتصادی و هزینه ای سیستم، بخش اصلی این مجموعه را تشکیل می دهد. پس از اعمال این مفهوم و بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی اقتصادی سیستم، اهمیت این شاخه ی قابل توجه از علم، رو شن می شود. در دیگر بخش این مجموعه، تحلیل های یاد شده را به طور کامل بر روی سیکل نیروگاه بخار اعمال کرده و عملکرد آن را از دیدگاه فنی و اقتصادی مورد بررسی جامع قرار دادیم. بهینه سازی های صورت گرفته نیز با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. این الگوریتم و نحوه ی اعمال آن بر سیستم های مهندسی نیز مفصلاً در قسمت بهینه سازی شرح داده شده است.

زمان:

چهار شنبه 26/9/93  ساعت 8 صبح

مكان:

آمفي تئاتر دانشكده مهندسي