فاطمه مرشدی نجات

فاطمه مرشدی نجات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

گروه آموزشی مهندسی عمران

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

عنوان:

 

مقایسه پارامترهای تحکیم ثانویه خاک رس-لای توسط سلول تحکیم هیدرولیکی پیشرفته و آزمایش ادئومتری

 

استاد راهنما:

دكترمسعود مکارچیان

 

پژوهشگر:

فاطمه مرشدی نجات

 

چكيده پايان نامه:

     یکی از مباحث مهم در مهندسی ژئوتکنیک، نشست خاک‌های ریزدانه و بهعبارت دیگر پدیده تحکیم است. تحکیم در واقع استهلاک فشار آب حفره‌ای اضافی به‌وجود آمده در اثر اعمال بار است. با وجود مطالعات نظری و آزمایشگاهی گسترده‌ در مورد فرآیند تحکیم، هنوز هم محاسبات آن بر پایه نتایج آزمایش ادئومتری است. در آزمایش تحکیم ادئومتری، نمونه به‌صورت مرحله‌ای بارگذاری شده و اجازه داده می‌شود تا اضافه فشار آب حفره‌ای به‌وجود آمده در آن مستهلک شده و نشست تحکیمی انجام شود. نشست خاک تا این مرحله، بر اثر تحکیم اولیه است. در خاک‌های رسی بعد از ثابت ماندن تنش موثر، نشست همچنان ادامه دارد که تحکیم ثانویه نامیده می‌شود. در تحقیق حاضر، آزمایش تحکیم ثانویه بر روی چهار ترکیب مختلف مربوط به خاک رس کائولینیت-لای و چهار مورد دیگر ترکیب خاک رس سفال‌سازی-لای در هر دو دستگاه تحکیم هیدرولیکی و دستگاه ادئومتری انجام شده، و نتایج حاصل از این دو دستگاه با هم مقایسه شده‌اند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که ضریب تحکیم در آزمایش تحکیم هیدرولیکی، کمی بیشتر از ضریب تحکیم به‌‌دست آمده از آزمایش ادئومتری است همچنین با افزایش درصد لای در نمونه‌ها، مقدار ضریب تحکیم بیشتر می‌شود. نشانه فشردگی‌پذیری در آزمایش تحکیم هیدرولیکی عموماً اندکی کمتر از آزمایش تحکیم ادئومتری است و با افزایش درصد لای در نمونه‌ها مقدار نشانه فشردگی‌پذیری کمتر می‌شود. همچنین نشانه فشردگی‌پذیری و ضریب تحکیم ثانویه به تنش موثر اعمالی وابسته هستند و با افزایش تنش موثر، افزایش می‌یابند. نتایج آزمایش‌ها، نشان‌دهنده عدم وابستگی نسبت  به عواملی مانند تنش موثر است و با افزایش درصد لای در نمونه‌ها این نسبت افزایش داشته، ولی نتایج هر دو دستگاه تحکیم هیدرولیکی و ادئومتری به هم نزدیک است.

 

زمان:  10 تیر

 ساعت 8 صبح

مكان:آمفی تئاتر دانشکده مهندسی