فاطمه کمیجانی

فاطمه کمیجانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

زمانبندی تولید کارگاهی چند هدفه فازی با ملاحظات مربوط به مصرف انرژی

 

استاد راهنما: دکتر امیرسامان خیرخواه

پژوهشگر: فاطمه کمیجانی

مورخ: 97/07/08

مکان: سالن آمفی تئاتر

 

Title:

Fuzzy multi-objective job shop scheduling with considerations on energy consumption

 

Supervisior: Dr. Amirsaman kheirkhah

By: Fateme komijani

September 2018

Location: Amphithetear of engineering faculty

 

چکیده:

بدیهی است که تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین تا حد زیادی به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تولیدی در احتراق سوخت های فسیلی ایجاد شده است. از آنجا که سوخت های فسیلی به صورت گسترده برای تولید انرژی الکتریکی استفاده شده است، استفاده منطقی از انرژی به طور قابل توجهی به کاهش انتشار دی اکسید کربن کمک خواهد کرد. صنعت همواره کاربران انرژی زیادی داشته است و بنابراین برخی قوانین دولتی، شرکت های تولیدی را به اتخاذ اقدامات صرفه جویانه در انرژی مجبور کرده اند. به طور خاص، محققان به این درک رسیده اند که زمانبندی می تواند نقش مهمی درکاهش مصرف انرژی فرآیندهای تولید بازی کند. به همین منظور ابزارهای پژوهش عملیاتی و روش های جستجوی فراابتکاری برای طراحی سیستم های تولیدی پاک رایج شده است. از این رو روشن است که اقدامات به منظور افزایش بهره وری انرژی در تولید، متحمل پتانسیل زیادی در کاهش مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی می شود و این رویکردها ارتباط خود را در دهه های آینده از دست نخواهند داد. در این تحقیق مساله زمانبندی کارگاهی فازی چندهدفه، با اهداف حداقل سازی مجموع تاخیرها و حداقل سازی مصرف انرژی کل، به صورت ریاضی مدل و الگوریتم های NASGA II و MOPSO برای حل مساله توسعه داده شده است. در ادامه پارامترهای الگوریتم های پیشنهادی برای بهبود عملکرد به کمک روش تاگوچی تنظیم شده و در نهایت کارایی دو الگوریتم به صورت عددی تحلیل شده است.

واژه های کلیدی: - MOPSO- NSGA II (تولید کارگاهی، بهینه سازی چندهدفه، مجموعه های فازی)

 

Abstract

Obviously, climate change and global warming are largely due to increased greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide produced by fossil fuel combustion. Because fossil fuels are widely used to generate electrical energy, rational use of energy will significantly reduce carbon dioxide emissions. The industry has always had a lot of energy users and so some government laws have forced manufacturing companies to take energy saving measures in energy. Specifically, researchers have come to the conclusion that timing can play an important role in reducing energy consumption in production processes. For this reason, operational research tools and meta-search methods for designing cleaner systems are commonly used. It is clear, therefore, that measures to increase energy efficiency in production have the potential to reduce energy consumption and carbon dioxide emissions associated with energy, and these approaches will not lose their relevance in the coming decades. In this research, the problem of multi-objective fuzzy workshop scheduling has been developed with the aim of minimizing total delay and minimizing total energy consumption, mathematically, and the NASGA II and MOPSO algorithms for problem solving are developed. In the following, the parameters of the proposed algorithms are adjusted to improve the performance by Taguchi method and finally the efficiency of the two algorithms is numerically analyzed.

Key words: Jobshop, Multi-objective optimization, Fuzzy sets.

 


مشخصات فردی:

فاطمه کمیجانی

متولد: 27/09/67

 

سوابق تحصیلی:

مقطع کارشناسی: مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مازندران، گرایش تولید صنعتی

مقطع ارشد: مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا، گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

مهارت ها:

ICDL, Matlab, Gams, Minitab, Visio, Catia

 

مهارت های زبان:

Intermediate

 

سوابق شغلی:

کارآموز شرکت زامیاد به مدت 3 ماه در سال 91

شرکت بازرگانی در سال 91-92

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 96-97