لیلا میرزایی ناصریه

لیلا میرزایی ناصریه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان:

بررسی کنترل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر- برنولی با استفاده از جاذب ارتعاشات غیرخطی    

 

استاد راهنما:

دكتر عليرضا شوشتري

 

 استاد مشاور:

دکتر فرهاد شیخ سامانی

 

اساتید داور:

دکتر مهدی کریمی

دکتر علی علوی نیا


نگارش:

لیلا میرزایی ناصریه

       

زمان : 10:30 صبح 13/7/95

مکان : کلاس 27 

چكيده:

در این پایان نامه، به بررسی نقش یک جاذب ارتعاشی جهت کاهش ارتعاشات تیر اویلر برنولی، پرداخته شد. این بررسی جهت بارگذاری متداول و کاربردی در ارتعاشات تیر، نظیر نیروی متحرک منفرد و نیروی متحرک سلسله ای انجام گردید. سپس با استفاده از تحلیل عددی در محیط نرم افزار Mathematica ، پاسخ تیر به شرایط مرزی دو سر مفصل و دو سر گیردار، در حالت بدون جاذب غیرخطی و با جاذب غیرخطی(چاهک غیرخطی انرژی) صورت گرفته و پارامترهایی نظیر سرعت بحرانی نیروی متحرک و سلسله ای متحرک محاسبه گردید. همچنین اثر پارامترهای مختلف همچون مکان قرارگیری جاذب، ضریب سختی و میرایی آن و اثر شرایط مرزی تیر بر پاسخ تیر و عملکرد جاذب مورد بررسی قرار گرفت. خیز تیر دو سر گیردار با افزایش طول تیر و همچنین خیز تیر با افزایش نیروی متحرک در حیطه تیر خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که افزایش طول تیربا شرایط مرزی دو سر گیردار در خیز آن اثری ندارد ولیکن افزایش نیروی متحرک وارد بر تیر موجب اختلاف خیز در حیطه تیر خطی و تیر غیرخطی می گردد. همچنین تشدیدهای داخلی در نظر گرفته شد و عملکرد جاذب غیرخطی، اثر جاذب بر کاهش ارتعاشات  تیر دو سر مفصل غیرخطی تحت تحریک نیروی سلسله ای متحرک و اثر تغییر پارامترهای جاذب بر عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج بدست آمده نشان می دهد که عملکرد جاذب در شرایط مرزی دو سر مفصل از عملکرد آن در شرایط دو سر گیردار بسیار مشهودتر می باشد به طوریکه وجود جاذب غیرخطی اثری بر رفتار تیر غیرخطی با شرایط مرزی دو سر گیردار و تحت تحریک نیروی متحرک سلسله ای ندارد. همچنین  تغییرات میرایی تأثیری روی دامنه پاسخ تیر دو سر گیردار غیرخطی تحت تحریک بار سلسله ای متحرک نداشته است.
واژه‌­های کلیدی: تیر اویلر برنولی غیرخطی، چاهک غیرخطی انرژی، تشدید داخلی، نیروی متحرک، ارتعاشات غیرخطی، نیروی متحرک سلسله ای


 

Abstract:

In this thesis, rule of Nonlinear Energy Sink (NES) to control vibration of Euler-Bernouli beam has been investigated which beam has been excited by moving load and successive moving load. At first equation of motion for linear and nonlinear Euler Bernouli beams with different boundary conditions  include simply supported and clamped supported has been defined. Equation of motion for beam has been solved numerically by Mathematica software. Deflection of beams for simply supported and clamped supported has been obtained. Although, comparison between deflection of beams with NES and without NES has been presented. Also, the effectiveness of velocity of moving load which were more or less than critical velocity, has been investigated. Then, the influence of location of NES, nonlinear stiffness of NES and linear viscous damping has been considered to reduce vibration of beams. The influence of increasing length of clamped beam on difference between deflection of linear and nonlinear beams has been investigated and it has been shown that deflection of linear and nonlinear beams are the same when length of beams are increasing. Viceversa, increasing magnitude of moving load has caused difference between deflection of linear and nonlinear beams. Finally internal resonance in nonlinear simply supported beam has been investigated. Results showed that performance of NES for simply supported has been more efficiency than performance of NES for clamped supported. there is no effect on clamped nonlinear beam excited by successive moving loads even though deflection of clamped nonlinear beam remained unchanged for different damping.    

Key Words: Nonlinear Euler Bernoul beam, Nonlinear Energy Sink (NES) , Nonlinear vibration , Internal resonance , moving load , successive moving loads

رزومه

مشخصات فردی

نام : لیلا

نام خانوادگی : میرزایی ناصریه

نام پدر : محمد میرزایی ناصریه

تاریخ تولد : 10/ 1/1363

شماره تماس : 09198148921

مشخصات تحصیلی

مدرک لیسانس :  مهندسی مکانیک گرایش جامدات

دانشگاه دوره کارشناسی : باهنر کرمان

استاد راهنما : دکتر حاج عباسی

سال اخذ مدرک : مهرماه 1387

معدل : 14/13

تعداد مقالات : یک مقاله کنفرانسی داخلی

مدرک زبان : TOEFL  PBT

نمره زبان :530

سال اخذ : بهار 1392

(آشنایی مختصری با زبان فرانسه دارم.)

 

 

دانش نرم افزاری

Abaqus  : یک پژوهش در زمینه تشخیص ترک تیر دو سر مفصل تحت تحریک بار تصادفی به کمک فرکانس های تیر  و پیدا کردن محل ترک با استفاده از جابجایی نقاط مختلف تیر به کمک این نرم افزار انجام دادم و همچنین روی پیش بینی فرکانسها و جابجایی ها با استفاده از شبکه عصبی (neural network ) در متلب و مقایسه آنها با مقدار آزمایشی تحقیق کردم.

Mathematica : پایان نامه ام با عنوان کنترل ارتعاشات تیر غیرخطی به کمک جاذب غیرخطی را با این نرم افزار و همچنین نرم افزار Matlab انجام دادم.

تجربیات حرفه ای

کارآموزی 1 : شرکت شیر پگاه همدان

تجربه کاری : نگهداری ، راه اندازی و نصب دستگاهها و انجام کارهای پژوهشی

 

کارآموزی 2 : شرکت قطعه سازی ممتازان کرمان

تجربه کاری : طراحی و ساخت قطعات با نرم افزار اتوکد و دستگاه CNC