مجتبی صباحی عزیز

مجتبی صباحی عزیز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

ARM

 

 

 

 


دانشکده مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

 

روشی انرژی‌آگاه برای مهندسی ترافیک درون‌دامنه‌ای به کمک روش‌های هوش محاسباتی

 

استاد راهنما:

دکتر محرم منصوری‌زاده

استاد مشاور:

دکتر محمد نصیری

پژوهشگر:

مجتبی صباحی‌عزیز

چکیده پایان نامه:

مهندسی ترافیک انرژی‌آگاه، به‌دنبال تخصیص بارهای ترافیکی به منابع است. این تخصیص باید به‌نحوی باشد که برخی تجهیزات کم‌ترافیک خاموش شوند و بار مربوط به آن‌ها از مسیرهای دیگر انتقال یابد. خاموش‌کردن این تجهیزات، صرفه‌جویی انرژی را در پی خواهد داشت.

در این پایان‌نامه، یک روش مبتنی بر الگوریتم‌های ژنتیک  برای مهندسی ترافیک انرژیآگاه در شبکههای درون‌دامنهای ارائه میدهیم. در روش پیشنهادی هر کروموزوم معادل یک توپولوژی است و ژن‌های کروموزوم معادل گره‌های میانی و لینک‌های توپولوژی هستند. کروموزوم‌های جدید از کروموزوم‌های قبلی بدست می‌آیند تا در نهایت به کروموزومی دست یابیم که ژن‌های غیرفعال بیشتری دارد. کروموزومی با این خصوصیت معادل توپولوژی‌ای با مصرف انرژی بهینه خواهد بود. این توپولوژی زمانی مورد قبول خواهد بود که محدودیت بهره‌وری بیشینه لینک را نیز لحاظ می‌کند. نتایج شبیهسازی در شبکه Abilene و Extended Abilene به همراه انواع مختلفی از ماتریس ترافیک واقعی نشان می‌دهد که می‌توان تعدادی از گره‌های میانی و لینک‌ها را، با تضمین کیفیت سرویس ، در زمانی که ترافیک حجم کم یا متوسطی دارد، خاموش کرده و انرژی مصرفی را تا حدود 40 درصد ذخیره نمود.

 

Abstract:

Energy aware traffic engineering methods try to distribute traffic in a way that underutilized network elements became off. Traffic on these resources is routed to other links and routers. Energy saving can be achieved by turning off these resources.

In this thesis an intra-domain energy aware traffic engineering method is proposed according to genetic algorithms. In proposed algorithm each gene in every chromosome contains information about nodes and links so the whole chromosome keeps  topology information. New chromosomes are created from old chromosomes. Best chromosome is the one with more inactive genes so it's corresponding topology consumes less energy. The topology is acceptable when it takes in to account the maximum utilization of links. Evaluation results on Abilene and Extended Abilene with real traffic matrix indicates that about 40% energy saving can be obtained by turning off underutilized links and routers on off peak hours with respect to QOS

 

 

 

زمان:دوشنبه 27/11/93 ساعت 16

 

مکان:سمینار صنایعدانلود رزومه