محمد امیری شورباخلو

محمد امیری شورباخلو


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


دانشكده مهندسي

گروه مهندسی مکانیک

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

عنوان:

بررسي اثر موانع در جريان لايه مرزي مبدل‌هاي حرارتي

 

استاد راهنما:

دکتر محسن گودرزي

 

پژوهشگر:

محمد امیری شورباخلو
mohammad.amiri85@gmail.com

09179518490

چكيده پايان نامه:

افزایش یا کاهش انتقال گرما از روی سطح جامد، همواره یکی از مسائل مورد توجه محققین علوم مهندسی در زمینه انرژی بودهاست. امروزه در بسیاری از کاربردهای صنعتی نظیر سرمایش قطعات الکتریکی، خنککاری پوسته راکتورها، خنککاری اجزای توربینهای گازی و ... به دلیل محدودیت فضا و هزینه، نیاز به افزایش ضریب انتقال حرارت با استفاده از روشهای مختلف احساس میشود. مبدلهای پوسته و لوله از مهمترین و متداولترین تجهیزات فرایندی در صنایع به خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محسوب میگردد. با این اوصاف ضرورت و اهمیت این پژوهش به خوبی احساس میشود. در این پایاننامه اثرات موانع بر افزایش انتقال حرارت جابجایی بررسی شدهاست. هندسه‌ی موانع نیماستوانه و مکعب مستطیل در نظر گرفته شده است. کانالهای مستطیلی با چیدمانهای مختلف دندانهها بر روی دیواره، توسط نرم افزار Fluent 6.3.26 و مدل اغتشاشی  شبیهسازی شده است. مدل عددی در ابعاد 255 40 400 میلیمتر و ابعاد دندانه 6 6 میلیمتر با زاویه  90 و اعداد رینولدز در بازه 9000 تا 35500 در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از دندانهها در کانالها، موجب افزایش دو تا سه برابری ضریب انتقال حرارت نسبت به کانال بدون دندانه میشود. استفاده از دندانههای نیماستوانه، افت فشار کمتری نسبت به دندانههای مکعبمستطیل شکل دارد، اما استفاده از هندسه با دندانه مکعب مستطیل شکل روی دیوارههای بالا و پایین کانال بیشترین بازده حرارتی را دارد.

زمان: چهارشنبه 9/7/1393 ساعت 15:30

مكان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی