محمد حسن باقر

محمد حسن باقر


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشکده مهندسی

گروه عمران

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد-گرایش مکانیک خاک و پی

 عنوان: تاثیر مشخصات خاک­های رسی و آب حفره­ای بر رفتار واگرایی خاک­های واگرا شده در آزمایشگاه با استفاده از نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی

استاد راهنما:

آقای دکتر وحیدرضا اوحدی

دانشجو:

محمد حسن باقر
hasan_b_1366@yahoo.com

چكيده:

در بررسی خرابی­های به وقوع پیوسته در سدهای خاکی و خاکریزهای ساخته شده در بسیاری از کشورها مشاهده شده­است که عمده خرابی­ها به دلیل وجود خاک واگرا در احداث آن­ها و وقوع پدیده رگاب یا آب شستگی در آن­ها بوده­است. مطالعات قبلی نشان داده­اند که نوع کانی رسی و مشخصات آب منفذی از جمله مهترین عوامل موثر بر واگرایی هستند. اگرچه در مطالعات قبلی بر روی اندرکنش مایع منفذی و خاک مطالعاتی صورت گرفته است، اما در زمینه تعیین رفتار واگرایی کانی­های خالص رسی، براساس مشخصات آب حفره­ای خاک واگرای طبیعی، و همچنین تفاوت کاتیون­های با ظرفیت یکسان ولی با نوع متفاوت، بر روی پدیده واگرایی، تحقیقات محدودی صورت گرفته است. همچنین در تحقیقات گذشته شرایط واگرایی کائولینیت و بنتونیت در حالت عادی بررسی شده و در زمینه تفاوت واگرایی مجدد این دو خاک پس از یکبار غیرواگرا شدن، بررسی محدودی انجام شده­است. بنابراین در پژوهش حاضر، ابتدا تاثیر مشخصات آب حفره­ای یک نمونه خاک واگرای طبیعی با استفاده از سه نمک سدیم دار با منشا آنیونی متفاوت بر روی واگرایی کائولینیت و بنتونیت، بررسی شده است، سپس با استفاده از دو نمک کلرید سدیم و کلرید پتاسیم، اثر کاتیون یک ظرفیتی متفاوت بر رفتار واگرایی آن دو مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش پایانی این پژوهش نیز شرایط واگرایی مجدد کائولینیت و بنتونیت غیرواگرا شده با کلرید کلسیم، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمایش­های درشت ساختاری و ریزساختاری انجام شده، نشان می­دهد که در غلظت­های مشابه با آب حفره­ای خاک واگرای طبیعی، در حضور نمک کربنات سدیم و در غلظت معادل با حداکثر پراکندگی، درصد پراکندگی در کائولینیت و بنتونیت اصلاح شده، به ترتیب ۴۰ و ۵۶ درصد بیشتر از درصد پراکندگی، در غلظت معادل با حداکثر پراکندگی در حضور نمک کلرید سدیم بوده­است. پس از مطالعه و مقایسه الگوی پراکندگی کائولینیت و بنتونیت غیرواگرا، مشخص شد که کائولینیت اصلاح شده با کلسیم، نسبت به بنتونیت اصلاح شده با کلسیم، راحت­تر واگرا شده و درصد بیشینه واگرایی آن نیز در حضور نمک­های کلرید سدیم و سولفات سدیم در حدود دو برابر نمونه بنتونیت اصلاح شده با کلسیم، شده­است. همچنین نتایج بدست آمده از مطالعه اثر کاتیون­های یک ظرفیتی بر پدیده واگرایی، نشان می­دهد که در حضور نمک کلرید سدیم، درصد پراکندگی در نمونه­های کائولینیت و بنتونیت اصلاح شده با کلسیم، به ترتیب ۲۵ و ۹ درصد بیشتر از نمونه­های با غلظت مشابه کلرید پتاسیم است.

 

زمان: دوشنبه ۱۴/7/93، ساعت ۱۷:۳۰

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی