مربوط به ارائه خدمات آزمایشگاهی دانشکده مهندسی

مربوط به ارائه خدمات آزمایشگاهی دانشکده مهندسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پيرو مصوب شوراي دانشكده جهت ساماندهي امور مربوط به خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي گروه هاي آموزشي دانشكده، از ابتداي تير ماه 97 كليه درخواست هاي استفاده از خدمات آزمايشگاهي دانشكده تا راه اندازي كامل سامانه اينترنتي سخا از طريق فرم هاي پيوست صورت مي پذيرد. بديهي است  ارائه خدمات بدون تكميل فرم هاي پيوست از طرف آزمايشگاه ها و كارگاه ها دانشكده امكان پذير نخواهد بود و در صورت ارائه خدمات بدون طي شدن مراحل ذكر شده در فرم هاي مذكور كليه عواقب و مسئوليت ها بر عهده سرپرست آزمايشگاه و كارشناسان مربوط خواهد بود.   

فرم 1

فرم 2

فرم 3