مقاله پراستناد هیأت علمی گروه برق جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی

مقاله پراستناد هیأت علمی گروه برق جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مقاله جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی هیأت علمی محترم گروه برق به عنوان مقاله پر استناد (Hot Paper) شناخته شد. دانشکده مهندسی برای ایشان توفیق روز افزون از خدای متعال خواستار است.

مقاله جناب آقای دکتر محمد حسن مرادی هیأت علمی محترم گروه برق به عنوان مقاله پر استناد (Hot Paper) شناخته شد. دانشکده مهندسی برای ایشان توفیق روز افزون از خدای متعال خواستار است.