ملیحه معصومی

ملیحه معصومی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع (گرایش صنایع)

 


عنوان:

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم­های فرابارانداز در زنجیره تامین

 

استاد راهنما:

دکتر پرویز فتاحی

 

استاد مشاور:

دکتر جواد بهنامیان

 

اساتید داور:

دکتر امیرسامان خیرخواه

دکتر وحید خداکرمی


نگارش:

ملیحه معصومی


زمان:

یکشنبه، 29 آذر 1394

ساعت: 14

 مکان: آمفی تئاتر


چکیده: مسئله مکانیابی-مسیریابی با وجود سیستمهاي فرابارانداز به عنوان یک زمینه تحقیقاتی جدید براي شبکههاي توزیع در زنجیره
تامین محسوب میشود. هدف از این مسئله طراحی همزمان یک مکان براي مرکز فرابارانداز و مسیریابی وسایل نقلیه با توجه به
شناخته شده است. در پژوهش حاضر، یک مدل برنامهریزي NP-hard حداقلسازي هزینههاي سیستم میباشد، که به عنوان یک مسئله
دو مرحلهاي براي مسئله مکانیابی-مسیریابی چند کالایی با درنظر گرفتن مراکز فرابارانداز با توجه به (MIP) عدد صحیح مختلط
کاربردهاي بالقوه آن در شبکههاي توزیع ارائه شده است. سپس الگوریتم ترکیبی بر مبناي دو الگوریتم فراابتکاري سیستم ایمنی مصنوعی
بدن و ازدحام ماهیهاي مصنوعی براي حل مدل پیشنهادي ارائه شده است. همچنین براي بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادي، مدل
با الگوریتمهاي دقیق، سیستم ایمنی مصنوعی بدن، ازدحام ماهیهاي مصنوعی و یک الگوریتم موجود در تحقیقات پیشین نیز MIP
حل شده است. در نهایت مسائل نمونهاي با اندازه کوچک و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده و توسط الگوریتمهاي ذکر شده حل، و با
یکدیگر مقایسه شدند. نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهاد شده در این پژوهش، جوابهاي بهتري نسبت به سایر
الگوریتمهاي بیان شده ارائه میدهد و همگرایی مناسبی به راه حلهاي مطلوب دارد.


واژههاي کلیدي: شبکههاي توزیع؛ مکانیابی-مسیریابی چند کالایی؛ سیستمهاي فرابارانداز؛ الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی بدن، الگوریتم
ازدحام ماهیهاي مصنوعی.


Abstract:
The location and routing scheduling problems with cross-docking can be regarded as new research
directions for distribution networks in the supply chain. The aims of these problems are to
concurrently design a cross-docking center location and a vehicle routing scheduling model, according
to minimize system costs known as NP-hard problems. This study presents a two-stage mixed-integer
programming (MIP) model for the multi-product location of cross-docking centers and vehicle
routing scheduling problems with cross-docking due to potential applications in the distribution
networks. Then, a new algorithm based on a hybrid artificial immune system (AIS) and artificial fish
swarm (AFS) is proposed to solve the presented model. In addition to evaluate the efficiency of the
proposed algorithm, MIP model solved with GAMS, AIS algorithm, AFS algorithm, and proposed
algorithm based of previous studies. Finally, small and large-scale test problems are randomly
generated, solved and compared by these algorithms. The computational results for different
problems show that the proposed algorithm performs well and converges fast to reasonable solutions.

Key Words: Distribution networks; Multi-product location- routing scheduling; Cross-docking center;
Artificial immune system; Artificial fish swarm.


نام نام خانوادگی: ملیحه معصومی

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- صنایع

معدل کارشناسی ارشد: 17.76

شماره تماس: 09128558567

آدرس ایمیل: malihe.masoumi@yahoo.com

عنوان پروپوزال: ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم­های فرابارانداز در زنجیره تامین

آشنایی با نرم افزارهای گمز، مینی تب، متلب، MSP ، SPSS، مجموعه آفیس

مقالات:

1.      مقاله علمی- پژوهشی با عنوان : ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی چندکالایی با در نظر گرفتن سیستم­های فرابارانداز در زنجیره تامین

2.      مقاله کنفرانسی با عنوان:  ارائه الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید-ژنتیک برای حل مسئله مکانیابی سیستم های فرابارانداز در زنجیره تامین

3.      مقاله کنفرانسی با عنوان :

The hybrid GA-SA algorithm for multi-product cross-docking with split deliveries and pickups

 

4.      مقاله کنفرانسی با عنوان : ارائه الگوريتم فراابتکاري ترکيبي براي مسئله مکان­يابي سيستم­هاي فرابارانداز در زنجيره­تامين