مهدی زارعی

مهدی زارعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


گروه مهندسی عمران

جلسه دفاع از پایان­نامه کارشناسی ارشد

 

 

عنوان:

   ارزيابي تأثير شمع­هاي ماسه آهکي در مشخصه­هاي ظرفيت باربري خاک­هاي رسي نرم با استفاده از آزمايش سه­محوري 

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی اثنی عشری

 

پژوهشگر:

مهدی زارعی

 

زمان :

يکشنبه 6/7/93  ساعت ۱۴:۳۰

 

 

خلاصه: خاک­های ريز­دانه در اغلب پروژه­های عمرانی مشکلات فراوانی را به­همراه دارند. لذا روش­های متعددی جهت اصلاح و بهبود اين­گونه خاک­ها وجود دارد. يکی از روش­های اصلاح و بهبود خاک­های مسئله­دار رسی استفاده از ستون­های سنگی (شنی و يا ماسه­ای) است. ستون­های سنگی به­عنوان گزينه­ای مناسب در جهت اصلاح و بهبود ظرفيت باربری خاک­های رسی و ماسه­ای سست و کاهش نشست در سازه­های احداث شده بر اين خاک­ها مورد استفاده قرار می­گيرد. در اين پايان­نامه به­منظور بررسی رفتار و تاثير ستون­های ماسه­ای، 33 آزمايش در دستگاه سه­محوری صورت گرفته است. اين آزمايش­ها برروی خاک رسی غير مسلح و مسلح شده با ستون­های ماسه­ای و ماسه آهکی انجام شده است. تمامی نمونه­های مورد استفاده در آزمايش  به­صورت استوانه­ای بوده که دارای طول 200 و قطر 100 ميلی­متر می­باشند. جهت مقايسه نمونه­ها در ابتدا نمونه غير مسلح رسی با ابعاد مذکور و تراکم پيش فرض ساخته شده است و در ادامه به­منظور بررسی تاثير ستون­های مسلح کننده، نمونه­هايی با ستون­های ماسه­ای به قطر 2/3 سانتی­متر و طول­های متغيير 10، 15 و 20 سانتی­متر ساخته شده­اند. همچنين از آهک به عنوان مواد چسباننده­ مصالح ستون استفاده شده که يکسری آزمايش­ها برروی نمونه­های مسلح شده با ستون ماسه آهکی در دو قطر متفاوت 5/2 و 2/3 سانتی­متر و طول­های 10، 15 و 20 سانتی­متر در دو تراکم پيش فرض متفاوت ساخته شده­اند. اين مجموعه آزمايش­های سه­محوری در سه تنش همه­جانبه 50، 100 و 150 کيلو­پاسکال تا کرنش تقريبا 18 درصد انجام شده­اند. نتاج آزمايش­ها نشان می­دهد  که مسلح کردن نمونه­ها با ستون­های ماسه­ای  موجب کاهش نشست و در عين حال  باعث افزايش پارامتر­های مقاومت برشی شده است. اين کاهش و افزايش در ستون­های ماسه آهکی با دانسيته بالاتر بسيار مشهود­ است. بنابر­اين بر اساس نتايج آزمايش­ها مشخص می­شود که استفاده از ستون­های ماسه آهکی با تراکم متوسط می­تواند جايگزين ستون ماسه­ای با تراکم بيشتر شود و همچنين مقاومت در بارگذاری محوری نمونه های مسلح شده در مقايسه با خاک رسی غير مسلح افزايش يافته است. اين افزايش تابع طول ستون­­ها است. به طوری که با افزايش طول ستون­ها در حدود پنج برابر قطر، مقدار تنش انحرافی تغييری نمی­کند. از ديگر نتايج اين پژوهش نيز می­توان به افزايش اندک مقاومت در نمونه ها اشاره نمود که حاصل افزايش قطر ستون­های ماسه آهکی بوده است.


  

Abstract:

Fine grain clayey soils cause problem for Civil Engineering projects. A number of techniques are available to improve the geotechnical properties of soft soils. Some of these methods are: solidification, consolidation, densification and chemical. Among the categories, using the stone or sand column on very soft clayey soils has become one of the widely adopted techniques to reduce the settlement of foundation in recent years. This paper examines the behaviour of small laboratory specimens of soft clay reinforced with sand and lime sandy column. two series of triaxial tests were carried out on soft clay specimens. The samples were cylindrical with 100 mm and 200 mm in diameter and height respectively. In the first series, specimens were reinforced, with a 32 mm diameter column of sand and 100, 150 and 200 mm long. The second series specimens were reinforced with 2.5 mm and 3.2 mm diameters columns of sand mixed by lime with the same long. That were constructed with a pre-determined density. These two series of tests were carried out in three different cell pressure (50, 100 and 150 kpa) and column density until eighteen strain. Results indicate that settlements decrease and shear strength parameters increase with use sand column specially when used lime sand column with higher density. Furthermore, based on obtained results, using lime sand column with low density can be replace with sand column with medium density.

 


 

CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

 

 

 

Personal Information

Name & Surname                 : Mehdi Zareei

Nationality                             : Iranian

Date of Birth                          : September. 1, 1987

Address                                  : Flat 2, No. 54, Tohid St., Modares town., Hamedan city.

Tel No.                                    : +98 8138290807

Cell phone                             : +98 9383715854

Email                                      : Mehdi.zareei2011@gmail.com

 

Education

 

Ø  Master of Science in civil Engineering (Geotechnical Engineering) from  BU-Ali Sina University, 2014.

 

Publications & Research Projects

 

Ø  Thesis for Master of Science degree: Evaluation the effect of lime sand piles on bearing capacity characteristics of soft clayey soils using triaxial test of BU-Ali Sina University 2014,

 supervisor: Dr. Mehdi. Asna Ashari.

 

Ø  Seminar for Master of Science on behavior of stone column under earthquake loading (2013).

 

Ø  Research on sand column in Evaluation the effect of lime sand piles on bearing capacity characteristics of soft clayey soils using triaxial test in 8th National Congress on Civil Engineering  at Babol Noshiravani University.