مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی

مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print


 

دانشكده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

عنوان

بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه

نگارش

مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی

 

استاد راهنما

دکتر محمد سعید عقیقی

استاد مشاور

دکتر امین عمار

14 بهمن 96

آمفی تئاتر مهندسی

ساعت 15

 

Bu-Ali Sina University
Faculty of Engineering

 

 

MSc Thesis

 

Title

Effects of inclination angel on natural convection in enclosures filled with Casson fluid

 

 

By

Mehrdad Gharagozloo Hajiloie

 

Supervisor

Dr.Mohammad Saeed Aghighi

 

Advisor

Dr.Amine Ammar

 

 


January & 2018

 

 

 

 

چکیده:

       در این پروژه اثر زاویه انحراف  در جریان جابجایی طبیعی آرام سیال دارای تنش تسلیم بر پایه مدل کسون به صورت عددی و برای مقادیر رایلی در بازه  در یک محفظه بسته متناهی دوبعدی، مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه چنین بدست آمد که ناسلت متوسط  با افزایش رایلی  افزایش می یابد، اما روند این افزایش در شرایط مساوی از نظر رایلی جریان و به سبب تضعیف قدرت جابجایی ، نسبت به سیال نیوتنی کمتر خواهد بود .

در مقدار نهایی عدد بینگام، مقادیر ناسلت متوسط جریان برابر با یک خواهد شد  به صورتی که مکانیزم انتقال حرارت در آن حالت هدایت خواهد بود.

عدد ناسلت متوسط هر دو جریان نیوتونی و کسون با افزایش زاویه  حفره تا مقادیر نزدیک به  افزایش خواهد یافت. برای زوایای بیشتر از   عدد ناسلت با افزایش زاویه انحراف کاهش می یابد تا به مقدار واحد در زاویه  برای تمام مقادیر رایلی برسیم.

 مقادیر بینگام نهایی  نیز در ابتدا با افزایش زاویه افزایش یافته و سپس تا زاویه   شاهد کاهش در مقادیر بینگام نهایی خواهیم بود.

 

واژه­های کلیدی: انتقال حرارت جابجایی آزاد، حفره ، زاویه شیب، سیال ویسکو پلاستیک کسون

 

Abstract:

The effects of inclination  on steady-state laminar natural convec-tion of yield-stress fluids, modeled assuming a Casson approach, have been numerically analyzed for nominal values of Rayleigh number Ra ranging from  to  in a square enclosure of infinite span lying horizontally at , then rotated about its axis for  cases. It has been found that the mean Nusselt number  increases with increasing values of Rayleigh number but  values for yield-stress fluids are smaller than that obtained in the case of Newtonian fluids with the same nominal value of Rayleigh number Ra due to the weakening of convective transport. For large values of Bingham number Bn (i.e., nondimensional yield stress), the mean Nusselt number Nu value settles to unity as heat transfer takes place principally due to thermal conduction. The mean Nusselt number  for both Newtonian and Bingham fluids decreases with increasing  until . For  the mean Nusselt number  decreases with increasing  before assuming  at  for all values of Ra. The Bingham number above which  becomes unity (denoted ) has been found to rise with increasing  until . However,  decreases monotonically with increasing  for .

 

Natural Convection, Casson fluid, Enclosures, Inclination

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: مشخصات فردیمهرداد قراگوزلو حاجیلویی

 

 

 

 

·         ایمیل  :Gharagozloo.mehrdad7@gmail.com                                                                          

·            تلفن       :                                                                                       09188178828      

·        محل سکونت : همدان

    

 
  Text Box: سوابق تحصیلی
 

 

 


کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات      دانشگاه بوعلی سینا همدان        1394-1390

·        عنوان پایان نامه و پروژه ها :

1.     شبیه سازی و انالیز اثرات برهم کنش سازه و سیال (FSI) برای صفحه انعطاف پذیر در معرض جریان ازاد و ارام با استفاده از نرم افزار Abaqus

2.      امکان سنجی و طراحی سیستم تولید حرارت و برودت همزمان (CHP) برای مجتمع مسکونی 140 واحدی.

3.      مدلسازی واحد آبشیرینکن صنعتی چند مرحله ای (MED) با بکارگیری مبدل حرارتی صفحه ای.

·        استاد راهنما : دکتر رحمن سیفی دانشیار گروه مکانیک

·        نمره دفاع : 20

·        معدل دوره کارشناسی : 16.23

·        پذیرفته شده استعداد درخشان (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی       دانشگاه بوعلی سینا همدان   1396-1394

·        معدل دوره کارشناسی ارشد : 17.80 .       

·         ستاد راهنما : دکتر محمد سعید عقیقی- استاد گروه مکانیک.

·        شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد گروه تبدیل انرژی.

·        برگزیده برتر آموزشی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1396.

·        عنوان پایان نامه :   بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه