مهشید گودرزی

مهشید گودرزی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print 

دانشکده مهندسی

گروه  مهندسی عمران

 اطلاعیه دفاع برای پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

 

عنوان:

 

مطالعه آزمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری­سنگی با درصد تخلخل­های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت 

 

استاد راهنما:

دکتر مجید فضلی

 

استاد ممتحن

دکتر رضایی

دکتر صادقیان

 

نگارش:

مهشید گودرزی

 

تاریخ دفاع

یکشنبه 25 شهریور ساعت 16

 

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی


 

Bu-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Civil Engineering

 

A notification  for Thesis for Master of Sience of Civil Engineering-Hydraulic

 

Title

 

Experimental Study of Pressure Distribution on a Gabion Obstacle with Different Percent of Porosity in the Straight Channel with Solied Bed

 

Supervisor:

Dr. Majid Fazli

 

By:

Mahshid Goudarzi

 

Time: 16 September  at 18 Am

 

 

 

Location: amphithetear in Engineering Faculty

 

 

 

 

چكيده:      رودخانهها تحت تأثير عوامل طبيعي و يا دخالتهای انسان دچار فرسايش بستر و كنارهها ميشوند. آبشکنها دیوارههای عرضی هستند که در کنار ساحل رودخانه، ساخته شده و به حفاظت دیوارهها کمک میکند. همچنین استفاده از موانع در وسط رودخانه، سبب استهلاک انرژی اضافی جریان میشود. از نظر هیدرودینامیکی، تقابل بین موانع متخلخل رودخانهای و سیال اطراف آن پیچیده بوده و محاسبات نیرو بر روی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق، پس از بهدست آوردن میدان سرعت جریان پیرامون موانع و آبشکنهای توریسنگی، توسط دستگاه سرعتسنج در آزمایشگاه، با استفاده از روش حجم محدود و نرمافزار متلب،  معادلات میانگین زمانی ناویر- استوکس برای جریان آشفته حل میشوند، سپس چگونگی اثر درصد تخلخل این موانع بر توزیع میدان فشار پیرامون آنها و همچنین نیروی درگ وارد بر موانع و ضریب درگ بررسی میشود. برای حل معادلات گسسته شده از روشهای طرح اختلاف بالادست، طرح اختلاف پیوند، طرح توان پیرو و طرح کوئیک اصلاح شده توسط هیاز، استفاده شده است. نتایج نشان داد که جدایش جریان برای موانع در وسط کانال بسیار شدیدتر از آبشکنها در کناره دیواره کانال می-باشد. به طوری که ضریب درگ برای موانع وسط نسبت به آبشکنها بزرگتر میباشد. همچنین مشخص شد که برای موانع و همچنین آبشکنها با افزایش درصد تخلخل، نیرو و ضریب درگ کاهش مییابد. در نهایت مقادیر ضریب درگ برای موانع و آبشکنها به صورت معادلاتی بر اساس درصد تخلخل ارائه شدهاست.

واژههای کلیدی: موانع توریسنگی، درصد تخلخل،  معادلات میانگین زمانی ناویر- استوکس، توزیع فشار، نیروی پسا، ضریب پسا

 

 

 

Abstract:  Rivers affected by natural factors or human interventions are involved in Corrosion of bed and sides. Groines are ordinated walls which are made in the side of beach and help to taking care the walls also using the Obstacle on the rivers would effect on the extra energy of flow to be depreciated. On the basis of hydrodynamic the contrast between Gabion Obstacle of river and the environmental fluid are complex and computing of the affected force on them are so important. In this research, after the computing  of field of velocity of fluid around  of Obstacle and Gabion Groynes, by using ADV apparatus on the laboratory and FVM method  and so  matlab software, the time averaged Navier-Stockes Equation would be dissolved and the effect of  Porosity of percentage of this Obstacle on distribution of  pressure field around of them and so the Drag force affected  on Obstacle and Drag factor would be determined. The discreet Equations are dissolved by using  Upwind difference, Hybrid difference, Powerlaw  and Quick (modified by hayas) method. The result demonstrated that the flow separation for Obstacle on the middle of channel is so stiff rather than it for Gryone on the side of channel, which that the Drag factor for the Obstacle on the middle of channel is greater than for Gryone. Also it is demonstrated that for the blocks in the middle of channel and the Groynes  by increasing the percentage of porosity, the Drag force and factors would be decreased.so the Drag factors for Obstacle and Groynes are presented into the equations basis on porosity of percentage.

 

Key Words: Gabion Obstacle, Percentage of Porosity , Time Averaged Navier-stokes Equations , Pressure Distribution, Drag force, Drag coefficient,


رزومه

 

مهشید  گودرزی

تلفن تماس: 09128178995 

ایمیل : mahshid.goudarzi1991@gmail.com

متولد : 1370

 

 

سوابق تحصیلی

1-

مقطع تحصیلی: کارشناسی

 رشته تحصیلی: مهندسی عمران

دانشگاه محل تحصیل:  دانشگاه لرستان (ملی)

 

مدت زمان تحصیل: 1/7/89 الی 31/6/93

 

2-

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران آب و سازه­های هیدرولیکی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا   با معدل 27/17

 

 

مدت زمان تحصیل: 1/7/94 الی 25/6/97

 

 

  عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: مطالعه آزمایشگاهی چگونگی توزیع فشار بر روی موانع توری­سنگی با درصد تخلخل­های متفاوت در کانال مستقیم با بستر ثابت .

مقالات داخلی:

بررسی الگوی جریان و تغییرات تنش­های رینولدز پیرامون آبشکن

 

- آشنا با مباحث دینامیک سیالات محاسباتی و نرم افزار Gambit & Fluent

- مسلط به نرم افزار Matlab، Tecplot

 اشنا با نرم افزار،Autocad & land   ،Geo Studio

-همچنین مسلط  به کار کردن با دستگاه سرعت سنج سه بعدی ADV و نرم افزار بسیار تخصصی مرتبط با

آن مانند نرم افزار Vectrino plus و نرم افزار Explor v