میکروسکوپ الکترونی روبشی

میکروسکوپ الکترونی روبشیمیکروسکوپ الکترونی روبشی


گروه آموزشی: مواد
نام آزمایشگاه: میکروسکوپ الکترونی روبشی
نام سرپرست: دکتر یوسف مظاهری رودبالی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۳۸۲۹۲۵۰۵-۸۱-۹۸+
تلفن داخلی: 387
پست الکترونیک: y.mazaheri@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: