پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «ارایه رویکردی استوار برای مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «ارایه رویکردی استوار برای مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «ارایه رویکردی استوار برای مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز یکشنبه 26/06/ 1396 ساعت 15 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «ارایه رویکردی استوار برای مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز یکشنبه 26/06/ 1396 ساعت 15 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه فرمایید:

محمدرضا حسنی