پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرشته محمدی با عنوان "بررسی تولید انتروپی در جریان جابجایی ترکیبی سیال تراکم ناپذیر مغناطیسی با شرط مرزی کششی "

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرشته محمدی با عنوان "بررسی تولید انتروپی در جریان جابجایی ترکیبی سیال تراکم ناپذیر مغناطیسی با شرط مرزی کششی "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرشته محمدی با عنوان "بررسی تولید انتروپی در جریان جابجایی ترکیبی سیال تراکم ناپذیر مغناطیسی با شرط مرزی کششی " با راهنمایی دکتر محمد مهدی رشیدی در ساع 11/30 مورخ 26/9/93 در آمفی تاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرشته محمدی با عنوان "بررسی تولید انتروپی در جریان جابجایی ترکیبی سیال تراکم ناپذیر مغناطیسی با شرط مرزی کششی " با راهنمایی دکتر محمد مهدی رشیدی در ساع 11/30 مورخ 26/9/93 در آمفی تاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

جهت مطالعه چکیده به لینک زیر مراجعه نمائید:

فرشته محمدی