پیش دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان "طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها" توسط مهندس سارا رضایی

پیش دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان "طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها" توسط مهندس سارا رضایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیش دفاع پایان نامه دکتری مهندس سارا رضائی با عنوان "طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها" با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر در روز دوشنبه 17 خرداد در سمینار 2 گروه برق ساعت 12 برگزار خواهد شد.

پیش دفاع پایان نامه دکتری مهندس سارا رضائی با عنوان "طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها" با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر در روز دوشنبه 17 خرداد در سمینار 2 گروه برق ساعت 12 برگزار خواهد شد.