پیش دفاع از پایان نامه دکتری مهندس علی محمدی با عنوان « استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به روش آشفتگی تکین»

پیش دفاع از پایان نامه دکتری مهندس علی محمدی با عنوان « استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به روش آشفتگی تکین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان‌نامه دکتری مهندس علی محمدی با عنوان « استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به روش آشفتگی تکین» با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر در سمینار 2 گروه برق دانشکده مهندسی ساعت 16:30 -یک شنبه 16 خرداد 95 ارائه خواهد شد.

پایان‌نامه دکتری مهندس علی محمدی با عنوان « استخراج ماکزیمم توان توربینهای بادی ژنراتور مغناطیس دایم به  روش آشفتگی تکین» با راهنمایی آقای دکتر سهیل گنجه فر  در سمینار 2 گروه برق دانشکده مهندسی ساعت 16:30 -یک شنبه 16 خرداد 95 ارائه خواهد شد.