چهارمین فهرست طرح پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

چهارمین فهرست طرح پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنایت به امضای تفاهم نامه وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و صنعت و معدن و تجارت، چهارمین فهرست طرح پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست اعلام می گردد.

با عنایت به امضای تفاهم نامه وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و صنعت و معدن و تجارت، چهارمین فهرست طرح پسا دکتری و فرصت مطالعاتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به پیوست اعلام می گردد.