کاوه عباسی

کاوه عباسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

رشته مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)

موضوع:

بررسی اثر عیوب اتصالات تداخلی بر رفتار مکانیکی و ارتعاشی سیستم

استاد راهنما:

دکتر رحمن سیفی

داورداخلی:

دکتر علی علوی نیا

داوران خارجی:

دکتر حشمت اله حقیقت (دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه)

دکتر علی پورکمالی (دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران)

دانشجو:

کاوه عباسی

زمان و مکان: دو شنبه 29/6/95-سالن آمفی تئاترچكيده:

اتصالات تداخلي براي برقراري اتصال بوش به شفت در صنعت به صورت گسترده به کار مي­روند. توليد اين قطعات، همچون ديگر فرآيندهاي ساخت با عيوب همراه است. درک و شناخت اثر اين عيوب بر رفتار اتصال مي تواند در تمامي زمينه­هاي  صنعتي حائز اهميت باشد. براي بررسي اثر عيوب توليد و هندسه بر مشخصه­هاي اتصالات تداخلي مي­توان دو ديدگاه کلي را مد نظر قرار داد؛ يکي ديدگاه استاتيکي و ديگري ديدگاه ديناميکي. در ديدگاه استاتيکي تنها به اثر عيوب هندسي بر استحکام اتصال و مشخصه­هاي آن طي عملکرد ايستا پرداخته مي­شود اما در ديدگاه ديناميکي اثر اين عيوب بر رفتار ارتعاشي و در تجهيزات دوار مورد توجه قرار مي گيرد.

در اين پژوهش اثر عيوب هندسي بر اتصالات تداخلي در دو بخش بررسي گرديد. در بخش استاتيکي اثرات عيوب ساخت و تغييرات زبري سطح بر استحکام اتصالات بررسي شد. همچنين اثر آبکاري کروم در سطح تداخل بر مشخصه­هاي اتصال، به صورت تجربي، بررسي ­گرديد. در ادامه تلاش شد تا هندسه قطعات شفت به صورت دقيق و با استفاده از يک دوربين نوري، مدل گردد. مدل دقيق قطعات مورد تحليل اجزا محدود قرار گرفت. با استفاده از نتايج تجربي و تحليل اجزا محدود تلاش شد تا ضريب اصطکاک در سطح تماس قطعات تخمين زده شود. همچنين پس از استخراج قطعات، ميزان تخريب سطوح با استفاده از تصاوير ماکرو مورد بررسي قرار گرفت. بررسي­ها نشان دادند که افزايش زبري در سطح تماس اتصالات تداخلي مي­تواند به افزايش استحکام اتصال کمک کند. همچنين قطعات با زبري بالاتر، در مقايسه با قطعات با سطح با زبري پايين­تر، در خلال فرآيند استخراج اتصال، تخريب کمتري در سطح تداخل ايجاد خواهند نمود.

در بخش بررسي اثر عيوب هندسي بر رفتار ارتعاشي، تلاش شد تا روشي براي مدلسازي اجزا محدود سيستم دوار با اجزا معيوب ارائه گردد. همچنين از تئوري فلوکه براي حل اين سيستم استفاده شد. بررسي­هاي تئوري نشان داد که عيوب هندسي با دامنه پايين، تأثير چنداني در پاسخ سيستم­هاي دوار معيوب، در مقايسه با سيستم بدون عيب معادل ندارد. همچنين تلاش ­گرديد تا رابطه­اي ساده استخراج گردد که بتوان با استفاده از آن دور و فرکانس جدايش اتصالات تداخلي را پيش­بيني نمود. سپس چيدماني آزمايشگاهي طراحي گرديد و ساخته شد و با استفاده از آن رابطه مذکور اعتبارسنجي گرديد. رابطه مذکور با دقت بالايي موفق به پيش­بيني فرکانس جدايش اتصال گرديد.


Abstract:

 

Interference fit are applied extensively to connect shaft and bush for industrial applications. Like other manufacturing processes, the production of these parts are associated with manufacturing defects. Understanding the effects of these defects on the behavior of interference joints can be important all industrial fields. For investigation on the effects of form and geometry errors on the characteristics of interference fit joints, two general viewpoints can be considered; first mechanical and statical point of viewpoint and second dynamic viewpoint. Here, the mechanical point of view, is considered the effects of form defects on joint strength and characteristics during the static performance but dynamics point of view is considered to vibrational and rotational behavior of system.

In this thesis, the effects of form defects on interference fit joints were investigation in two parts. In mechanical parts, the effects of production defects and variation of surface roughness in shaft parts, on extraction strength were investigated. Also, the effect of nickle-chrom plating of contact surface, on the characteristics of joints were investigated experimentally. It has been tried to model the geometry of shaft parts, precisely using an optic camera. Precise models of parts were analysied by finite element method. It has been tried to estimate friction coefficient of contact surface using experimental and finite element results. Also, after the extraction of joints parts, the excess of damage in contact surface were considered by a microscope. In part of investigation of the effects of form defects on vibrational behavior, it has been tried to derive a simple relation to anticipate separation frequency of interference fit joints. Then a test setup was designed and built to validate derived relation.

The values of friction coefficient in contact surface were derived and validity of extracted relation for separation frequency were investigated using experimental setup, too and results were reported in thesis.

 مشخصات فردی

نام: کاوه  نام خانوادگی: عباسی                                
تاریخ تولد: 17/2/1362                              محل تولد: کرمانشاه          

Website: Kavehabasi.ir

Email: kaveh_abasi@yahoo.com

 

سابقه تحصیلی

مقطع تحصیلی

از سال

تا سال

مؤسسه تحصیل

محل تحصیل

معدل دوره

ابتدائی

1369

1373

دبستان شاهد

کرمانشاه

20

راهنمائی

1373

1376

شهید بهشتی (تیزهوشان)

کرمانشاه

5/18

دبیرستان

1376

1379

شهید بهشتی (تیزهوشان)

کرمانشاه

18

پیش دانشگاهی

1379

1380

شهید بهشتی (تیزهوشان)

کرمانشاه

5/17

کارشناسی

1380

1384

رازی(کرمانشاه)

کرمانشاه

35/15

کارشناسی ارشد

1385

1387

شهید عباسپور

تهران

8/16

دکتری

1390

---

بوعلی (همدان)

همدان

----

مقالات پژوهشی

1-                 ک. عباسی، ع. تاجداری، بهنگام‌سازی مدل اجزا محدود قاب با استفاده از روش مستقيم و پايه حساسيت، پژوهش و کاربرد آن در مکانیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب) سال اول شماره اول بهار 88 صفحه 11-23.

2-                 K. Abasi, M. Asayesh, M. Nikravesh, Boundary Condition Identification of Turbine Blades for Modal Analysis using Finite Element Model Updating, PSC2008-98-E-EPG-0262, 30 Nov., Tehran- Iran.

3-                 K. Abasi, M. Asayesh, M. Nikravesh, Comparing of Direct and Sensitivity-Base Model Updating Methods in Structural Dynamics and its Application by Two Case Study, IMECE2008-68507, 4Nov., Boston, USA.

4-                 B. Khodabandelou, K. Abasi, M. Asayesh, Reliability of modal parameters by random decrement of acceleration signatures, IMECE2009-12304, 13-19Nov., Florida, USA.

5-                 K. Abasi, A. Shirazi Hamedani, Finite element modeling of external inversion and comparison of results with existed experimental and theoretical results, Applied Mechanics and Materials Vol. 467 (2014) pp 374-379.

6-                 K. Abasi, A. Shirazi Hamedani, A comparison of finite element model of external inversion of tube and existed experimental results to simulate internal inversion of tube, Journal of Mechanical Research and Application, accepted.

7-                 R. Seifi, K. Abbasi, Friction coefficient estimation in shaft/bush interference using finite element model updating, Engineering Failure Analysis, vol 57 (2015) pp 310–322.

8-                 D. Almasi, S, Rasaee, K, Abbasi, H, Haghighat, Mathematical Model for Prediction of Material Flow and Analysis of Lateral Extrusion of Gear-Like Components with Radial Tooth Profile Using Slab Method, The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2016),16-17 Feb., 2016, Tehran, Iran.

9-                 D. Almasi, K. Abbasi, N. Sultana, W. J. Lau, Study on TiO2 nanoparticles distribution in electrospun polysulfone/TiO2 composite nanofiber, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), accepted.

10-            R. Seifi, K. Abbasi, Restoring scraped surfaces of shaft and bearing in interference fit joints by hard chromium plating, Modares Mechanical Engineering, article in press, (in Persian).