سمینار کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار»

 
کد خبر: 10547    1396/07/10

عنوان: ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویرنویزدار

استاد راهنما: دکتر میرحسین دزفولیان

استاد مشاور: دکتر محرم منصوری زاده

پژوهشگر: طاهره رسائی

زمان: 10 مهر 1396 ساعت: 17.30

مکان:گروه کامپیوتر 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631