اطلاعیه هفته پژوهش

 
کد خبر: 5853    1395/09/09

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده جهت تهيه پوستر برای نصب در هفته پژوهش نكات ذيل را دقیقا رعایت فرمایید:

1- مقاله بایستی مربوط به کار پژوهشی دانشجو باشد و قبلاً نیز براي نشریات یا کنفرانس دیگري تهیه یا ارائه نشده باشد. 

2- استاد راهنماي (یا اساتید راهنماي) محترم در روي یک نسخه از پوستر با ابعاد A4 تأئید و امضاء نماید که  قبلاً جهت کنفرانس یا نشریه دیگري ارسال نشده و مورد تائید است." (نام و نام خانوادگی استاد و امضاء) و سپس به دفتر معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند و مهر گردد (مسئول آقاي توکلی).

3- علاوه بر نام دانشجو و مقطع و رشته، نام استاد(ان) راهنما و مشاور و مرتبه علمی و نام گروه علمی (گروه مهندسی... دانشگاه بوعلی سینا) درج شده باشد (همراه با آرم دانشگاه بوعلی سینا).

4- چنانچه سال گذشته از این امتیاز استفاده کرده باشید، امسال مجاز به استفاده از آن نیستید. به عبارت دیگر فقط به یک پوستر و حداکثر 25/0 امتیاز براي هر دانشجو اختصاص  مییابد.

5- پوستر به ابعاد  cm100×70 باشد. ضمناً پوستر روي کاغذ معمولی چاپ شود. از تهیه بنر و... و صرف هزینه اضافی خودداري شود.

6- پس از تهیه پوستر و ارائه تائیدیه استاد به دفتر دانشکده (بند2)، مهر نصب پوستر توسط مسئول محترم امور عمومی بر روي پوستر زده می شود (مسئول آقاي حبیب مجیدي).

7- پوستر را به کتابدار کتابخانه ارائه دهید تا نام دانشجو جهت تهیه فهرست دانشجویان ثبت شود و سپس دانشجو شخصاً آن را در محل تابلوهاي راهروي کتابخانه و راهروي ساختمان آموزش نظري نصب می‌نماید (مسئول سرکار خانم وزیري).

8- پس از اتمام هفته پژوهش، فاکتور هزینه تهیه پوستر (حداکثر تا سقف تعیین شده) جهت تائید معاون پژوهشی دانشکده به دفتر دانشکده تحویل شود تا پس از تهیه نامه مربوط به تمامی پوسترها به صورت یکجا و ارسال آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه با مراجعه شخصی دانشجو هزینه پرداخت شود و اسامی به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت درج در پرونده داده شود (مسؤل تائید مکارچیان).

تاریخ  هفته پژوهش 14 تا 24 آذرماه است. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631