1396/04/21
سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان خدیور با عنوان «»
عنوان: انتقال حرارت در حفره مربعی به کمک سیال ویسکوپلاستیکاستاد: دکتر عقیقیدانشج...
1396/04/20
سمینار کارشناسی ارشد آقای جلال زارعی با نوان «انتقال حرارت جابه ج...
عنوان: انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در سیال ویسکوپلاستیک مدل CASSON بین دو استوا...
1396/04/19
سمینار کارشناسی ارشد آقای پاکزاد امیری با عنوان «مطالعه عددی اثر ...
عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه با مقطع مشخص با درنظر گرفتن حر...
1396/04/19
سمینار کارشناسی ارشد آقای خشایار قراگوزلو با عنوان «مطالعه عددی ا...
عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه هااستاد:...
1396/04/19
سمینار کارشناسی ارشد آقای سیاوش ذوالفقاری با عنوان «مطالعه عددی ا...
عنوان: مطالعه عددی اثر اینرسی سطح مقطع استوانه با درنظر گرفتن حرکت آن روی پدیده ...
1396/04/19
سمینار کارشناسی ارشد آقای جمیل ناصری با عنوان « برخورد محوری در س...
عنوان: برخورد محوری در سازه‌های جداری نازک توسط نرم افزار Ls-Dynaاستاد: دکت...
1396/04/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای علی لنجابی با عنوان «افزایش انتقال حرار...
عنوان: افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیکاستاد :دکتر م...
1396/04/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای امین کریمی دهکردی با عنوان «شبیه‌سازی ب...
عنوان سمینار شبیه‌سازی بارگذاری استاتیکی و دینامیکی روی استخوان ران انساناس...
1396/04/17
سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد همتی با عنوان «تعیین عمق ترک شفت ب...
عنوان: تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیاستاد راهنما: دکتر مهدی ک...
1396/04/14
سمینار کارشناسی ارشد آقای ایوب سرخوش با عنوان «بررسی الیاف داینما...
عنوان: بررسی الیاف داینمااستاد راهنما: دکتر هاشم مظاهریپژوهشگر: ایوب سرخوش تاریخ...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631