شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی فاکس پست الکترونیکی
تلفن گویا دانشکده 8-38292505
دفتر ریاست 38292630 38292631
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 38292630 38292637
دفتر آموزش 38292634
دفتر تحصیلات تکمیلی 38291178
دفتر کارپردازی و خدمات 38292635
امور عمومی 38292633
دفتر ارتباط با صنعت 38291152 38291152