شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن فاکس پست الکترونیکی
تلفن گویا دانشکده مهندسی 38292505-8
دفتر ریاست دانشکده مهندسی 38292630 38292631
معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 38292630 38292631
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی 38292632 38292631 38292637
دفتر آموزش دانشکده مهندسی 38292634
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی 38291178
کارشناسان اداره آموزش دانشکده مهندسی 38292635
امور عمومی دانشکده مهندسی 38292633
دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی 38291152 38291152
امین اموال دانشکده مهندسی 38381378
معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی 38292630 38292631