معاونت آموزشی

مهدی عباسی

مهدی عباسی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: