آزمایشگاه تحقیقاتی معماری سیستم های کامپیوتری (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی معماری سیستم های کامپیوتری (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی معماری سیستم های کامپیوتری (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی معماری سیستم های کامپیوتری (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر مهدی عباسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: abbasi@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: