آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی نرم افزار (ارشد) (پژوهشی)

آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی نرم افزار (ارشد) (پژوهشی)آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی نرم افزار (ارشد) (پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی نرم افزار (پژوهشی)
نام سرپرست: دکتر مرتضی یوسف صنعتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: mysanati@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: