آزمایشگاه شبکه و امنیت (آموزشی)

آزمایشگاه شبکه و امنیت (آموزشی)آزمایشگاه شبکه و امنیت (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شبکه و امنیت (آموزشی)
نام سرپرست: دکتر محمد نصیری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 303
پست الکترونیک: m.nassiri@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: