آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی و شناسایی مواد (آموزشی و پژوهشی)

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی و شناسایی مواد (آموزشی و پژوهشی)آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی و شناسایی مواد (آموزشی و پژوهشی)


گروه آموزشی: مهندسی مواد
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی و شناسایی مواد
نام سرپرست: دکتر یوسف مظاهری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی: 387
پست الکترونیک: y.mazaheri@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس مریم خانی نور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تجهیزات اصلی :

نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (انگلیسی) کارخانه سازنده کشور سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی Scanning Electron Microscope (SEM) Jeol ژاپن میکروسکوپی تصویربرداری و مشاهده سطح نمونه و بررسی مورفولوژی- آنالیز عنصری (از Na تا U ) سدیم تا اورانیوم)
میکروسکوپ الکترونی عبوری Transmition Electron Microscope (TEM) Jeol ژاپن میکروسکوپی تصویربرداری از داخل نمونه 
طیف سنج فلوئورسانس اشعه ایکس X-Ray Fluorescence Link Analytical انگلستان پراش سنجی آنالیز کیفی و نیمه کمی عناصر به صورت عنصری و اکسیدی در بازه سدیم تا اورانیوم
طیف سنج انرژی EDX Link Analytical انگلستان پراش سنجی آنالیز کیفی  عناصر به صورت عنصری در بازه سدیم تا اورانیوم

 

 

 

تجهیزات پایه :

نام دستگاه (فارسی) کارخانه سازنده گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
کندوپاش یونی Jeol آماده سازی نمونه پوشش دهی خلا جهت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی روبشی
تبخیر کننده در خلا Jeol آماده سازی نمونه پوشش دهی کربن و فلز (آماده سازی نمونه جهت میکروسکوپ الکترونی)
دستگاه لوپ Union خدمات آزمایشگاهی جهت مشاهده سطح نمونه با بزرگنمایی کم
حمام التراسونیک Quick خدمات آزمایشگاهی تمیز کردن قطعات میکروسکوپ الکترونی
دستگاه پرس SPECAC آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه جهت آنالیز با XRF (قرص کردن)
کوره الکتریکی 1320 درجه آذر کوره آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه جهت XRF و محاسبه LOI
آون الکتریکی بهداد آماده سازی نمونه خشک کردن نمونه های مرطوب جهت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی
آسیاب SPECAC آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه جهت آنالیز با XRF (خرد کردن)
میکروتوم BUEHLER آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه و برش زدن جهت تصویربرداری با میکروسکوپ
دستگاه پولیش  BUEHLER آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه و صیقلی کردن سطح جهت تصویر برداری با TEM
دستگاه پولیش  BUEHLER آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه و صیقلی کردن سطح جهت تصویر برداری با TEM
دستگاه پولیش  BUEHLER آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه و صیقلی کردن سطح جهت تصویر برداری با TEM
جت پولیش Struers آماده سازی نمونه آماده سازی نمونه های فلزی جهت TEM
طیف سنج انرژی Link Analytical خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز کیفی نمونه ها همراه با میکروسکوپ الکترونی