فرم‌های ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

Documents
Title Description Download
فرم ضمیمه فعالیت های پژوهشی Download (3,628.7k)
فرم تقاضای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه Download (2,859.4k)
فرم اعلام برنامه هفتگی Download (2,658.1k)
فرم تقاضای پایه تشویقی پژوهشی اعضاء هیأت علمی Download (46.9k)
آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی Download (1,361.4k)
آیین نامه اعطای پایه ترفیع Download (172.9k)