اساتید دانشکده

« بازگشت

مکانیک ضربه ای 1 طراحی کاربردی

نام درس مکانیک ضربه ای 1 طراحی کاربردی
کد درس 2117299
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز