اساتید دانشکده

« بازگشت

الاستیسیته

نام درس الاستیسیته
کد درس 2117304
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز