اساتید دانشکده

« بازگشت

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه

نام درس کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه
کد درس 2115258
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز