اساتید دانشکده

« بازگشت

کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی

نام درس کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی
کد درس 2115462
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز