اساتید دانشکده

« بازگشت

مکانیک شکست (دکتری)

نام درس مکانیک شکست (دکتری)
کد درس 2117303
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز