اساتید دانشکده

« بازگشت

اصول انجماد و ریخته گری

نام درس اصول انجماد و ریخته گری
کد درس 2118082
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز