اساتید دانشکده

« بازگشت

خواص مکانیکی مواد 1

نام درس خواص مکانیکی مواد 1
کد درس 2118024
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز