اساتید دانشکده

کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی ژئوتکنیک

نام درس کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی ژئوتکنیک
کد درس 2115409
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز